Ställföreträdande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ställföreträdande, varianter, uttal och böjningar av ställföreträdande

Ställföreträdande synonym, annat ord för ställföreträdande, vad betyder ställföreträdande, förklaring, uttal och böjningar av ställföreträdande.

Synonymer till ställföreträdande

Vad betyder och hur uttalas ställföreträdande

Ställföreträdande uttalas ställ|före|träd|ande oböjligt och är ett adjektiv.

Ordformer av ställföreträdande

Böjning (i positiv) ställföreträdande en/ett/den/det/de ~ + subst.

Ställföreträdande är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet ställföreträdande

  1. Generaldirektör, GD, är en chefstitel som används inom den offentliga förvaltningen. I Sverige används titeln ofta när det gäller chefen för en central statlig förvaltningsmyndighet. Tidigare var det få som bar titeln, 1865 var det enbart sju, men i samband med centralförvaltningens utökning har titelns användning ökat avsevärt. Även den ställföreträdande myndighetschefen för Försvarsmakten har titeln generaldirektör. (wikipedia.org)
  2. I samband med reformen då ämbetet slogs samman med Militieombudsmannen utökades antalet justitieombudsmän till tre och antalet ställföreträdande till två. Slutligen ändrades ämbetet åter 1976. I den nya Riksdagsordningen angavs antalet till fyra, utan några ställföreträdare. Ämbetet som ställföreträdande justitieombudsman återinrättades 1995. Antalet ställföreträdare kan vara en eller flera. I dag (2018) är antalet ställföreträdare två. (wikipedia.org)
  3. I "invasionsförsvaret" fram till slutet av 1990-talet var en kapten i armén normalt chef för ett grundutbildnings- eller krigsförbandskompani, i vissa fall ställföreträdande chef för en krigsorganiserad bataljon. Reservofficerare utbildades främst fram till kaptensgraden på grund av det stora behovet av kompanichefer i krigsorganisationen. (wikipedia.org)
  4. Kvinten, med sin plats ungefär mitt mellan prim och oktav, är mycket viktig i tonal musik. Den fungerar ofta som ett ställföreträdande centrum, kallad dominant. (wikipedia.org)
  5. Inom shiitisk islam tolkas ibland Husayn ibn Alis martyrdöd vid Kerbela som en form av ställföreträdande lidande. (wikipedia.org)
  6. Värnpliktiga officerare genomgick en 15 månaders utbildning ( och även tidigare följt av 3 månaders kadettskola) och placerades normalt som plutonchef, e-gruppchef, kvartermästare eller dylikt i krigsorganisationen. Efter studier vid FBU (Frivillig Befälsutbildning) varvat med krigsförbandsövningar(KFÖ) och särskild övning för befäl (SÖB) kunde VO placeras som ställföreträdande kompanichef eller kompanichef - dock har detta varit mindre vanligt under värnpliktens senare år (90-tal och 00-tal). (wikipedia.org)
  7. Kulspruteskytt, tillika ställföreträdande omgångschef (wikipedia.org)
  8. Prefekt (akademisk titel) – chef för en institution vid ett universitet eller en högskola, en ställföreträdande prefekt kan ibland ha titeln proprefekt. (wikipedia.org)
  9. Proxy (av engelska "proxy" som betyder "ombud", "fullmakt" "ställföreträdande", eller "indirekt"). Proxy används och anges inom vetenskap för sådana uppgifter som inte kan mätas direkt, via instrument. Man mäter något annat, som varierar på sådant sätt att det skvallrar om värdet på det man vill undersöka. (wikipedia.org)
  10. Alla beslut i Revolutionära kommandorådet fattades med två tredjedelars majoritet. Rådet valde en ordinarie och ställföreträdande ordförande som ex officio blev Iraks president respektive vicepresident. Presidenten utsåg regeringen, ledd av en premiärminister, en post som med undantag av perioden 1991-1994 sammanföll med ämbetet som president. Nationalförsamlingens befogenheter att stifta lagar definierades av rådet och endast rådet, med 2/3 kvalificerad majoritet, hade rätt att genomföra grundlagsändringar. Regeringen var ansvarig inför rådet och inte parlamentet. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.