Störande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder störande, varianter, uttal och böjningar av störande

Störande synonym, annat ord för störande, vad betyder störande, förklaring, uttal och böjningar av störande.

Synonymer till störande

Andra språk

Störande på Engelska

  • disturbing

Hur används ordet störande

  1. I modern stadsmiljö är fåglar som måsar, kajor och duvor olägenheter mer på grund av oljud och förorening än att de förstör grödan. Störande kajor skräms i stadsmiljö bort med hjälp av ljudbaserade fågelskrämmor som spelar upp fågelns dödsskri, samt i vissa fall genom utplacering av döda fåglar. Måsar skräms (med varierande resultat) bort från bryggor med hjälp av rovfågelsattrapper. (källa)
  2. Försvararna av hemspråksundervisning hävdar att det inte finns några belägg för att det i det långa loppet skulle vara störande för barn att lära sig flera språk samtidigt, och pekar även på att det finns flera studier som visar att skolelever som lär sig ämnesstoff på sitt starkare språk kommer att lära sig majoritetsspråket bättre. En undersökning gjord av kommunernas forskningsenhet i Danmark kunde dock inte se att hemspråksundervisningen lett till några förbättringar, och som en följd av detta beslutade Köpenhamns kommun att lägga ner sin hemspråksundervisningen i mars 2006. Övriga danska kommuner hade redan dessförinnan lagt ner sin hemspråksundervisning. (källa)
  3. Hädelse mot kristendomen var straffbart i Sverige. Till exempel dömdes år 1676 Johan von Sack från Kydingeholm i Alunda till döden för blasfemi. År 1706 avrättades landsfiskalen Johan Schönheit för hädelse och spridande av otillåtna skrifter. År 1884 åtalades August Strindberg för hädelse i den så kallade Giftasprocessen, därför att han i en novell hade beskrivit nattvardsvin och oblater som vanliga matvaror. Processen slutade med att Strindberg frikändes. 1949 formulerades lagen om till att kallas trosfrid, och kom då att omfatta även andra religioner, främst med förföljelserna av judendomen i färskt minne. Lagen upphävdes 1970, med hänvisning till att ett särskilt skydd av religionsfriheten inte motiverade inskränkningarna i yttrande- och tryckfriheten. Förändringen motiverades också med att bestämmelserna om straff för hets mot folkgrupp, förargelseväckande beteende, ärekränkning, störande av förrättning eller störande av allmän sammankomst kan tillämpas. (källa)
  4. Inflammation (av latinets inflammatio, brand) är i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer. Det är en del av den komplexa reaktion från blodet som uppkommer då kringliggande vävnader utsätts för skada. Skadan kan komma från främmande organismer som trängt in i vävnaden, mekaniska eller skador på cellerna eller irriterande ämnen. Inflammationen är organismens ansträngning att ta bort de störande faktorerna och påbörja läkningsprocessen. Begreppet inflammation innebär inte i sig att det förekommer en infektion. Men det är vanligt att infektioner sätter igång inflammationer. (källa)
  5. För att göra förteckningen mer överskådlig används ibland utföringstecken mellan innehållet och dess sidnummer, då avståndet där emellan annars kan upplevas som störande. Ofta används punkter (......) eller understreck ( _ _ _ ) som utföringstecken. I moderna ordbehandlare finns det i regel en särskild funktion även för detta. (källa)
  6. För att uppnå ett behagligt inomhusklimat måste temperaturen inomhus upplevas som precis lagom, det skall inte vara för kallt men inte heller för varmt. I praktiken innebär detta en temperatur mellan 20 och 24 °C. Luften måste upplevas som frisk och ren, det vill säga att den skall vara så fri från föroreningar som möjligt och inte störa luktsinnet. Minimum 0,35 liter/s per m2 uppvärmd yta eller 10-15 liter/person. Mer om radonkoncentrationen överstiger 200 Bq/m2. Ljusmängden skall upplevas som tillräcklig, utan att blända eller flimra. Ljudmiljön skall också upplevas som behaglig, fri från buller och andra störande ljud. I praktiken innebär detta minimum ljudklass C i bostäder och lokaler. (källa)
  7. Integritet (rättighet) – rätten för varje människa att få sin egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för störande ingrepp. (källa)
  8. Störande av förrättning. (källa)
  9. Vid hastigheter över ljudets skapas en tryckvåg kring det föremål som färdas fortare än den naturliga vågutbredningshastigheten i mediet det färdas i. Tryckstegringen framför flygplanet ger upphov till en stötvåg, som när den når marken uppfattas som en kraftig och plötslig explosion, en så kallad ljudbang. Det efterföljande ljudets frekvens blir förskjutet på grund av dopplereffekten. Ljudbangen har varit ett hinder för supersoniska civilflygplan. Eftersom den kraftiga tryckvågen kan vara mycket störande på marken under, till och med byggnader kan förstöras, har civil flygning med överljudsfart endast tillåtits över hav eller obebyggda områden. Ljudbangen har också använts för att skrämmas med sonic bombs. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.