Uppsåt synonym, annat ord för uppsåt, vad betyder uppsåt, förklaring, uttal och böjningar av uppsåt.

Synonymer till uppsåt

Vad betyder och hur uttalas uppsåt

Uppsåt uttalas upp|såt och är ett substantiv -et; pl. uppsåt.

Uppsåt betyder:

Ordformer av uppsåt

Singular

uppsåt
obestämd grundform
uppsåts
obestämd genitiv
uppsåtet
bestämd grundform
uppsåtets
bestämd genitiv

Plural

uppsåt
obestämd grundform
uppsåts
obestämd genitiv
uppsåten
bestämd grundform
uppsåtens
bestämd genitiv

Uppsåt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Uppsåt översättning

Engelska

intent
succeed in one', s intention

Hur används ordet uppsåt

  1. Att frågan splittrar forskarvärlden beror på flera olika faktorer – dels råder ingen enighet om vad folkmord egentligen är. Kritiker menar[källa behövs] till exempel att FN:s definition är allt för snäv. För det första inkluderas bara grupper kategoriserade efter nationalitet, etnisk tillhörighet eller religion och för det andra måste det finnas ett uppsåt, det vill säga målsättning från förövarna att verkligen helt eller delvis fysiskt utplåna en sådan grupp. (wikipedia.org)
  2. Ett brott enligt svensk lag består av objektiva och subjektiva rekvisit som måste vara uppfyllda för att ett brott i juridisk mening skall anses begånget. Objektiva rekvisit kan beskrivas som den handling eller i vissa fall underlåtenhet till handling som måste utföras medan de subjektiva rekvisiten är gärningsmannens tankesätt vid handlingens utförande. De subjektiva rekvisitet delas upp i uppsåt och oaktsamhet. För de flesta brott i brottsbalken krävs uppsåt för att brott anses begånget, medan det för några brott räcker med oaktsamhet. (wikipedia.org)
  3. Lögn är en oriktig utsaga som uttalas såsom varande sann, med avsikt att få dem som tar del av utsagan att anta dess riktighet trots att den som uttalar den vet att den är osann, att med ett påstående avsiktligt föra någon bakom ljuset. För att betecknas som lögn krävs ett uppsåt, till skillnad från att i god tro framföra en osanning som personen själv tror är sann. Mytomani är en form av tvångsmässigt ljugande. Vanemässigt ljugande av själviska skäl, kännetecknar psykopati. (wikipedia.org)
  4. Fel eller försummelse vid maktmissbruk eller vid myndighetsutövning kan leda till att myndigheten tvingas betala skadestånd. Dessutom kan den tjänsteman som utövar myndighetsutövning och som med uppsåt eller av oaktsamhet missköter sina uppgifter dömas till ansvar för tjänstefel. (wikipedia.org)
  5. Mens rea (latin för 'skyldigt sinnelag') är en juridisk och kriminologisk term som avser att bedöma gärningsmäns uppsåt, motiv, och planering vid ett brott. (wikipedia.org)
  6. Mord (latin: homicidium) är ett uppsåtligt dödande av en annan människa, med definition i olika staters lagar. Mord särskiljs oftast från andra typer av dödande, såsom former där uppsåt inte existerar. Alla rättsväsen, antika som moderna, ser mord som ett mycket allvarligt brott. En människa som mördat kallas mördare. (wikipedia.org)
  7. Fel eller försummelse vid myndighetsutövning kan leda till att myndigheten tvingas betala ut skadestånd. Dessutom kan den tjänsteman som utövar myndighetsutövning och som med uppsåt eller av oaktsamhet missköter sina uppgifter dömas till ansvar för tjänstefel. (wikipedia.org)
  8. För människorov döms den, som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning. Straffet för människorov är fängelse i mellan 4 och 18 år, eller livstid. Är brottet mindre grovt döms till fängelse i högst sex år. (wikipedia.org)
  9. Den vanligaste formen av frihetsberövande straff är fängelsestraff. Detta gäller vare sig brottstypen finns rubricerad inom civil-, straff- eller internationell rätt. Fängelsestraff kan utfästas på viss tid eller på livstid. Straff på viss tid ska vara tidsbestämt vid utdömandet. Straffets grad ska stå i proportion till brottets svårighetsgrad, uppsåt och eventuella andra orsaker som kan anses vara förmildrande. Brottspåföljder anges därför med en strafflatitud, en skala från lägsta verkställighetsgrad till högsta för specificerade brott. Andra, ringare berövanden eller inskränkningar av friheten (tvångsåtgärder) som utdöms för civila brott kan vara skyddstillsyn, samhällstjänst, och intensivövervakning med fotboja. (wikipedia.org)
  10. Krav får inte ställas om beloppet understiger ett prisbasbelopp. Regress mot fysisk person för skada som omfattas av ansvarsförsäkring inom konsumentförsäkring får utövas endast om denne ansvarar för skadan på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet eller skadan uppkommit i samband med dennes förvärvsverksamhet. Preskriptionstiden är två år. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Uppsåt Synonymer Betyder Uttal