Utse synonym, annat ord för utse, vad betyder utse, förklaring, uttal och böjningar av utse.

Synonymer till utse

Utse översättning

Engelska

appoint
choose, elect, designate, she was appointed professor in Swedish

Hur används ordet utse

  1. Vid Adelsmötet 2013 valdes för första gången en friherrinna och civilekonom samt en friherrinna och jurist in som ledamöter i Riddarhusutskottet tillsammans med 14 adelsmän. Riddarhusutskottet är i funktion enbart under mötet för att förbereda ärendena för beslut. Ett försök, att även få in två kvinnor i den viktiga Valnämnden röstades ned med knapp marginal. En motion "Varannan Damernas" avvisades med hänvisning till en teknikalitet. I motionen yrkades, att varje huvudman skulle ha rätt att inom sin ätt utse en lämplig efterträdare och att även kvinnor skulle kunna bli huvudmän för sina ätter. Det påpekades att House of Lords i London, Förenade kungariket, har en baronessa som talman. (wikipedia.org)
  2. Om arbetsplatsen har minst en facklig medlem och saknar skyddskommitté kan den lokala fackliga avdelningen och den fackliga organisationen utse ett regionalt skyddsombud. Det regionala skyddsombudets roll är att aktivera och stödja arbetsmiljöarbetet på framförallt mindre företag. Regionala skyddsombud kan träda in när det lokala skyddsombudet behöver stöd eller där det inte finns en skyddskommitté. På arbetsplatser som saknar skyddsombud kan det regionala skyddsombudet se till att ett sådant utses. (wikipedia.org)
  3. Tillsättning av ny häradshövding gick till så att lagmannen kallade till ett extraordinarie häradsting. På det fick sedan häradets bönder till uppgift att utse en tolvmannanämnd (jämför tolvman). Tillsammans med lagmannen utsåg nämnden tre kandidater, av vilka sedan kungen skulle välja en. För att vara valbar måste kandidaten vara bosatt inom det aktuella häradet. (wikipedia.org)
  4. Somliga nationer och studentkårer har valt att även utse en proinspektor. En proinspektor är ofta inte, såsom en inspektor, hämtad ur kretsen akademiska lärare (i främsta rummet professorer) vid universitetet. Proinspektorn skall biträda inspektorn och ofta bidraga med speciell yrkeskunskap. (wikipedia.org)
  5. 1979 grep al-Bakrs kusin Saddam Hussein makten i det rådande revolutionsrådet och lät utse sig till president. Under hans styre var landet en hård diktatur. Efter ett förödande krig mot grannlandet Iran 1980–1988 hamnade landet i en ekonomisk kris. Efter att Irak ockuperat Kuwait 1990 anfölls Irak nästa år med FN:s godkännande av en koalition ledd av USA, som slog den irakiska armén. Oppositionsgrupper uppmanades ta till vapen mot Saddam Husseins regim, men grupperna fick inte militärt stöd utan slogs ned av regimen. (wikipedia.org)
  6. Kardinalatet är till skillnad från biskopsämbetet ingen vigning utan en värdighet. Kardinalerna utgör kardinalskollegiet och sammanträder efter påvens död i den valkorporation, konklaven, som har till uppgift att utse ny påve. Sedan Paulus VI äger endast de som ännu inte fyllt 80 år rösträtt (motu proprio Ingravescentem Aetatem den 20 november 1970). (wikipedia.org)
  7. I det Östromerska riket kom dock patriarken att fortsätta utse kejsare fram till Konstantinopels fall 1453. Furstar i slaviska ortodoxa riken har kallat sig tsar sedan åtminstone Peter I av Bulgarien på 900-talet och i Ryssland sedan Ivan den förskräcklige på 1500-talet. När den ryske tsaren Peter den store lade sig till med titeln imperator (kejsare), ansåg han sig, likt Karl den store från Västrom på sin tid, överta en kejserlig succession från Östrom. För detta fanns det även vissa dynastiska argument: en dotter till den siste östromerske kejsaren hade gift sig med en tidigare rysk tsar. Båda väldena tillhörde dessutom den ortodoxa kristendomen. (wikipedia.org)
  8. Klinikchef var i Sverige en tidigare använd titulatur på den som hade det medicinska och administrativa ledningsansvaret för en klinik, ett kliniskt laboratorium etcetera. I primärvården motsvarades det av distriktsöverläkare. Ursprungligen skulle klinikchefen utses bland klinikens överläkare och den inofficiella befordringsgången var, att den som hade längst tjänstgöringstid eller var äldst tilldelades funktionen. I och med 1983 års hälso- och sjukvårdslag (HSL) gavs dock möjlighet att utse annan än läkare till klinikchef, och så skedde också i ett drygt hundratal fall. I dessa fall utsågs en medicinskt ledningsansvarig (MLA) läkare. År 1991 ändrades HSL och både det administrativa och medicinska ledningsansvaret placerades hos samma befattningshavare, benämnd chefsöverläkare. År 1997 ändrades åter klinikledningsansvaret och titulaturen blev verksamhetschef. I de fall denne icke var legitimerad läkare tillsattes en medicinskt ledningsansvarig läkare som verksamhetschefens bisittare analogt den kommunala funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Den medicinskt ansvarige läkaren är underställd verksamhetschefen, förutom i medicinska frågor. (wikipedia.org)
  9. Sten, sax, påse, även klunsa, är en handlek som används i stället för att dra sticka, singla slant eller kasta en tärning för att fälla enkla avgöranden mellan två personer eller slumpmässigt utse någon för något ändamål. Till skillnad från verkligt slumpmässiga urvalsmetoder kan sten, sax, påse spelas med skicklighet om leken utförs många gånger i sträck, eftersom spelaren ofta kan känna igen och utnyttja motspelarens icke slumpmässiga beteende. (wikipedia.org)
  10. Ledamöterna i fullmäktige väljs i Finland och Sverige direkt av folket vart fjärde år. Det nyvalda fullmäktige ska utse kommunstyrelsen. Det politiska styrkeförhållandet i kommunstyrelsen ska avspegla styrkeförhållandena i fullmäktige. Den matematiska metod för att utifrån antalet röster fördela platser till olika partier i Sverige kallas jämkade uddatalsmetoden. I Finland används d’Hondts metod. Kommunallagen och vallagen i Sverige innehåller reglerna för det ovan beskrivna. Sveriges grundlag garanterar kommunal självstyrelse. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Utse Synonymer Betyder Uttal

Populärast: