Versmått Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder versmått, varianter, uttal och böjningar av versmått

Versmått synonym, annat ord för versmått, vad betyder versmått, förklaring, uttal och böjningar av versmått.

Vad betyder och hur uttalas versmått

Versmått uttalas vers|mått och är ett substantiv.

Ordformer av versmått

Singular

versmått
obestämd grundform
versmåtts
obestämd genitiv
versmåttet
bestämd grundform
versmåttets
bestämd genitiv

Plural

versmått
obestämd grundform
versmåtts
obestämd genitiv
versmåtten
bestämd grundform
versmåttens
bestämd genitiv

Versmått är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet versmått

  1. Galdralag kallades ett versmått som enligt vad namnet antyder ansågs lämpat för galdrar. (wikipedia.org)
  2. Ghasel, även kallad ghazel eller ghazal, är en diktform i den arabiska och persiska litteraturen vars bärande idé ofta är den längtande kärleken. Det mest kända exemplet i svensk litteratur är En ghasel av Gustaf Fröding. Ghasel handlar ofta om den älskades ("vännens") skönhet, 'ansikte och kropp' och har ett bestämt rimschema och versmått. Ghasel som diktform är känd hos araber från förislamisk tid. Exempelvis Omro el Kays är känd för denna typ av dikter, i vilka han beskrev sin musa Layla. De persiska poeterna Sadi och Hafez är framstående användare av ghazalen. (wikipedia.org)
  3. Hexameter (av grek. Hex, sex, och metron, mått) är ett sexfotat versmått med fallande rytm. Den femte foten i en versrad är alltid en daktyl och den avslutande sjätte alltid en troké eller en spondé. Daktyl är den vanligaste foten i hexameter. (wikipedia.org)
  4. Jambisk trimeter är det versmått som användes i de talade verserna i grekisk tragedi och komedi, och består av sex jamber—eftersom en jambisk meter bestod av två jamber. I modern stavelseaccent-vers, består jambisk trimeter av en versrad med tre jamber. (wikipedia.org)
  5. Genom att använda kenningar hade skalderna möjlighet att variera språket och anpassa texten till versmåttet. I den bibliska poesin, som inte använder versmått, är det enbart till för att förhöja intrycket. Den mest kända formen av kenning är omskrivningar i genitiv, såsom de nedan exemplifierande. Kenningar kan dock också bygga på metonymi och synekdoke. Det stora antalet kenningar kan medföra svårigheter för den som ska översätta, eftersom det ofta finns flera möjliga tolkningar av samma kenning. (wikipedia.org)
  6. Metrisk vers – kan vara enradig och bestäms av använt versmått (wikipedia.org)
  7. Robert Lowth (1706-1787) var den som först observerade att den bibliska poesin inte byggde på versmått som den latinska och grekiska poesin utan på parallellism. I föreläsningar 1753 beskrev han hur en, två (ibland flera) ord eller andra språkelement parvis hörde samman i den hebreiska poesin. Han kallade detta för parallellismus membrorum, delarnas parallellism. Efter detta startade en diskussion om hur denna parvisa uppbyggnad skulle förstås. (wikipedia.org)
  8. Pentameter (av grekiska penta, fem och metron, mått) är ett forngrekiskt versmått som i likhet med hexameter är uppbyggt av trokéer och daktyler. I sin antika form förekommer pentameter aldrig ensamt utan alltid i par med just en hexameter. Tillsammans bildar de det vanligt förekommande versmåttet distikon. En pentameter följer där alltid på en hexameter, med tredje och sjätte foten ersatta av katalexer. (wikipedia.org)
  9. Poesi eller vers är, till skillnad från prosa, skrift eller tal, bundet av till exempel versmått, rim eller bara uppställningen av ord. Där prosa försöker övertyga på ett innehållsmässigt plan försöker poesi övertyga på ett formellt. (wikipedia.org)
  10. Prosa saknar den formella strukturen som ett poem har, i form av antingen ett versmått eller rim, utan innehåller istället hela meningar, som senare bildar paragrafer. Språket och betydelsen skiner igenom tydligare, och texten är mindre tät. Generellt är berättarens roll viktigare i prosa, såväl som dennes berättarperspektiv, och kronologin. Berättaren kan berätta i förstapersonsperspektiv - det vill säga, i jag-form, eller i tredjepersonsperspektiv, då både berättaren och läsaren observerar situationen. Man skiljer därutöver mellan allvetande och begränsat vetande berättare, där den allvetande vet allt vad alla tänker, medan den begränsat vetande enbart förmedlar kunskap om en persons tankar. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.