Dagordning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder dagordning, varianter, uttal och böjningar av dagordning

Dagordning synonym, annat ord för dagordning, vad betyder dagordning, förklaring, uttal och böjningar av dagordning.

Synonymer till dagordning

Vad betyder och hur uttalas dagordning

Dagordning uttalas dag|ordn|ing och är ett substantiv.

Ordformer av dagordning

Singular

dagordning
obestämd grundform
dagordnings
obestämd genitiv
dagordningen
bestämd grundform
dagordningens
bestämd genitiv

Plural

dagordningar
obestämd grundform
dagordningars
obestämd genitiv
dagordningarna
bestämd grundform
dagordningarnas
bestämd genitiv

Dagordning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet dagordning

  1. Inspelningsmomentet vid produktion av en film följer en viss dagordning och varje tagning markeras med och numreras i klappan för att hjälpa redigeraren att hålla reda på tagningarna vid klippningen. Klappan redovisar scenens nummer, tagningens nummer, regissör, producent/fotograf, datum och filmens namn i skrift och visas framför kameran. Ribban på klappan används också som markering genom ett klappande ljud på ljudspåret och en klappande rörelse i bilden registreras som avsevärt underlättar redigeringen när man ska synkronisera ljud och bild eftersom ljudet ibland spelas in för sig på en separat maskin. (wikipedia.org)
  2. Kulturnämnd är en nämnd inom många svenska kommuner och landsting. Kulturnämnden ansvarar kommunens eller ett landstingets kulturverksamhet och skall arbeta för att förverkliga de kulturpolitiska målen. En kulturnämnds ansvarsområde kan variera. Den sammanträder ett antal gånger per år och dessa möten är vanligen inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på kommunens eller landstingets webbplats ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras protokollet. Under kulturnämnden lyder en kulturförvaltning. I vissa städer finns stadsdelsförvaltningar som handhar kulturfrågor. (wikipedia.org)
  3. Normalt är det ordföranden, ofta i samarbete med övriga medlemmar i presidiet, som inte bara fördelar ordet på ett sammanträde, utan som också lägger upp de organisatoriska planerna inför sammanträdet, såsom att upprätta förslag till dagordning och tidsplanering. Det är ordföranden som har ansvar för att kalla till sammanträde. Tidpunkterna för sammanträden brukar fastställas av presidiet eller av alla ledamöter. Övriga ledamöter kan begära att ordförande kallar till sammanträde. Föreningens stadgar eller reglementen brukar reglera hur många ledamöters begäran om sammanträde som krävs för att ordföranden ska vara tvungen att kalla. (wikipedia.org)
  4. Ett sammanträde är en formell sammankomst, ofta där man fattar beslut. Kan inte de beslutande sammanträda, kan i vissa fall beslut fattas per capsulam. Sammanträdet brukar följa en dagordning, och sammanfattas i ett mötesprotokoll. Ett sammanträde kan ses som en konferens om dagordningen innehåller tematiska punkter och diskussionspunkter. (wikipedia.org)
  5. Begreppet vardagsrasism anses inte kunna reduceras till extrema uttryck såsom rasistiskt våld av fysisk karaktär och anses heller inte vara en abstrakt process utanför en individs kontroll eller påverkan. Forskaren Philomena Essed menar att vardagsrasismen lever genom vanliga och triviala praktiker, de små "orättvisor som förekommer så ofta att de nästan tas för givna – gnagande, irriterande, utmattande, till synes små orättvisor som man till slut börjar förvänta sig". Denna process anses upprätthålla den strukturella rasismens dagordning. Enligt forskarna Paulina de los Reyes, Masoud Kamali och Ulrika Schmauch är det i vardagen som rasistiska föreställningar reproduceras och förändras, varför det utan vardagsrasism inte kan existera någon strukturell rasism. (wikipedia.org)
  6. En dagordning, agenda eller föredragningslista är ett mötesschema och den lista som presenterar de ärenden som är tänkta att behandlas vid sammanträdet. Dagordningen anger i vilken turordning frågorna ska behandlas och sammanställs vanligen av ordföranden, sekreterare eller bemyndigad tjänsteman beroende på organisationens stadgar. En dagordning består normalt av tre olika kategorier av punkter: formaliapunkter, diskussionspunkter, samt beslutspunkter. På en mötesdagordning kan det även förekomma meddelandepunkter, uppföljningspunkter och övriga frågor. De övriga frågorna anmäls under mötet, i regel före beslutspunkten fastställande av dagordning/fastställande av föredragningslista. De frågorna brukar i regel inte kunna lyftas till beslut, eftersom de inte funnits med i handlingarna när mötet kallades. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.