Enkom Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder enkom, varianter, uttal och böjningar av enkom

Enkom synonym, annat ord för enkom, vad betyder enkom, förklaring, uttal och böjningar av enkom.

Synonymer till enkom

Hur används ordet enkom

  1. En slutavverkning ändrar radikalt områdets karaktär, vilket påverkar till exempel vandrare och bär- och svampplockare, och det kan ta lång tid innan området åter är användbart för detta. Ett område som slutavverkas producerar stora mängder med en rik flora som är viktig för många arter av insekter, fåglar och däggdjur. Hyggena i skogen har tagit över en del av de biotoper, ängs- och beteslandskapet, som försvunnit inom jordbruket. Det tydligaste exemplet på djur som gynnas av hyggen ärådjur och älg. Slutavverkas område som trakthyggesbruk i större områden under längre tid medför det att det ingenstans kommer att finnas äldre skogspartier, om sådana inte enkom sparas, vilket betyder att många hotade arter inte längre kan leva i området. Således utgör slutavverkningspolitiken i Sverige ett stort hot mot den biologiska mångfalden, där fler än 1 500 skogsarter anses vara hotade. Positivt är att ingen art som är knuten till skogslandskapet har utrotats i Sverige sedan 1970-talet. Arealen med skog som är äldre än 160 år har blivit tre gånger större i södra Sverige under perioden sedan början av 1900-talet. Arealen gammal skog ökar sedan mitten av 1990-talet även i norra Sverige. Ett ensidigt skogsbruk utan hyggen skulle i stora delar av Sverige skapa ett ensartat skogslandskap som i huvudsak domineras av gran. Detta beror på att granen klarar att växa upp i skuggan av andra träd och att den inte betas ner av hjortdjuren rådjur och älg. (källa)
  2. De äldsta musikstyckena som var skrivna enkom för flera instrument var danser. Den rörlighet som utmärker instrumentalsatsen uppkom först under 1500-talet genom solospelet på klaver och luta. I ersättning för de uthållna tonerna, som man inte kunde framkalla med dessa instrument, anbragte man "kolorering", figurverk, som senare överflyttades på orgel och andra instrument. Denna orgelsats, som uppkommit genom fri, utsirad efterbildning av vokalformerna, utvecklade sig vidare och kulminerade i Bachs orgel- och klaverfugor. (källa)
  3. Det är emellertid inte förbehållet en regent att krönas, utan även dennes hustru kan krönas till drottning. Bortsett från världsliga regenter, kröntes Romersk-katolska kyrkans påve med den påvliga tiaran, en tredubbel krona, en sed som förekom till 1963 då den sista påvekröningen ägde rum, när Paulus VI installerades. Vid kröning förekom i äldre tider så kallade kröningsmynt, som präglades enkom för detta tillfälle och som kastades ut till folket. (källa)
  4. En märs är en plattform fäst vid toppen av ett segelfartygs undermasts topp, avsedd att ge lämplig spridning åt de vant som stöttar märsstången i sidled, alltså för samma ändamål som salningen. Ursprungligen var märskorgen avsedd för att underlätta arbete uppe i masten, som utsiktsplats och som plattform vid strid. Märsar kan byggas också enkom för de senare ändamålen. (källa)
  5. "Torrt" recitativ, ett recitativ som beledsagas enkom av stödjande ackord oftast utförda av ett ackordinstrument och en basstämma. (källa)
  6. En annan grekisk term för samma sak är palingenesis, men termen är bredare och kan även beteckna en återfödelse av hela världar. Schopenhauer använder begreppet som en mem, där en strävan eller vilja manifesterar sig hos nya individer. Anhängare av tredje riket ansåg detta vara en palingenesis av första och andra riket. Roger Griffin beskriver detta som palingenetisk ultranationalism. En annan användning är inom biologin, där begreppet ställs mot kenogenesis, såtillvida att det betecknar enkom ärvda egenskaper. (källa)
  7. En spelkonsol eller spelmaskin är en typ av dator som tillverkas enkom för att spela tv-spel. Spelkonsolen strävar efter att vara så enkel att använda som möjligt, till exempel går det att använda en vanlig tv-apparat som bildskärm, och uppgradering görs i första hand av en helt ny maskin snarare än nya komponenter. Spelkonsoler kan vara både stationära och portabla. (källa)
  8. Några år före andra världskriget användes zeppelinare i passagerartrafik över Atlanten och mellan flera tyska städer. Även Stockholm fick besök av en zeppelinare. Dessa tyska zeppelinare var fyllda med vätgas för att hålla luftskeppet lättare än luft, vilket var olyckligt då vätgas i blandning med luftens syre bildar knallgas, som är mycket explosiv. Således inträffade en hel del olyckor. Zeppelinare användes militärt under första världskriget och tyskarna använde dem för att bomba Storbritannien. De visade sig dock vara sårbara för brandammunition som togs fram enkom för att bekämpa dem. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.