Existera Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder existera, varianter, uttal och böjningar av existera

Existera synonym, annat ord för existera, vad betyder existera, förklaring, uttal och böjningar av existera.

Synonymer till existera

Andra språk

Existera på Engelska

  • exist - the party existed even before the war, the existing rules are not always equitable

Hur används ordet existera

  1. Att anlägga ett genusperspektiv kan beskrivas som att betrakta livet och samhället som konsekvent präglat av förhållanden mellan könsroller. Idéer om könsroller anses existera i all mänsklig erfarenhet och verksamhet och dessa idéer förmodas ligga till grund för hur sociala strukturer formas. Genusvetenskaplig forskning kan innefatta allt från övergripande materialistiska analyser av resursfördelning i samhället till kartläggning av informella maktstrukturer i en specifik, begränsad kontext. Genusperspektivet används, och utvecklas, även inom många andra discipliner än den rent genusvetenskapliga. (källa)
  2. Fenomenet förutspåddes 1916 av Albert Einstein baserat på hans allmänna relativitetsteori, som säger att gravitationsvågor transporterar energi som gravitationsstrålning. Förekomsten av gravitationsvågor är en konsekvens av den allmänna relativitetsteorin eftersom den för med sig en begränsad utbredningshastighet för fysikaliska växelverkningar. Däremot kan gravitationsvågor inte existera i den newtonska teorin om gravitation, som postulerar att växelverkan utbreder sig med oändlig hastighet. (källa)
  3. inte existerar, kan höger- och vänstergränsvärden ändå existera. (källa)
  4. I vissa religioner, till exempel i (vissa riktningar hos) buddhismen, anser man att någon Gud inte existerar, men väl att det till exempel kan existera en del av det gudomliga hos varje människa eller i varje liv (panenteism). (källa)
  5. Astronomiska objekt som föreslagits existera beskrives som hypotetiska. Några hypotetiska himlakroppar som aldrig har påvisats är planeten Vulkan och venusmånen Neith. (källa)
  6. Medan anledningen till att indianspråk i Kanada och USA dog ut före 1900-talet främst torde ha varit att stammar helt upphörde att existera, ofta på grund av sjukdomar, så torde de främsta orsakerna till språkdöd från 1900-talet och framåt ha att göra med kulturell assimilation. (källa)
  7. Det finns flera möjliga orsaker till att en sjö kan sluta existera. När den avgående floden gräver sig allt djupare ned kan sjön till sist helt avtappas. Sjöar dör i torra områden när avdunstningen överstiger nederbörden. Många sjöar fylls upp när tillförande vattendrag medför mycket slam. Aralsjön håller på att försvinna på grund av den stora mängd vatten som människan tagit för bevattning inom lantbruket. Övergödningen av sjöar orsakar en ökad produktion av biomassa, vilket i sin tur leder till att sedimenten höjs i snabbare takt än vad som är naturligt. Detta gör att sjön till sist övergår i våtmark. (källa)
  8. När Kant benämner detta "något" som ett ting eller föremål, ska detta emellertid inte förstås bokstavligt. Ty eftersom "ting" är en av förståndskategorierna, kan ett sådant endast existera som fenomen, och absolut inte tillkomma det noumenala. Inte desto mindre måste vi tänka oss framträdelsernas noumenala motsvarighet på detta sätt, om vi över huvud taget ska kunna tänka oss den. Enligt Otfried Höffe ska Kants "ting i sig" inte ens förstås som ett metafysiskt begrepp, eftersom det inte närmare kan definieras, utan enbart som ett metodologiskt. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.