Fastslå Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fastslå, varianter, uttal och böjningar av fastslå

Fastslå synonym, annat ord för fastslå, vad betyder fastslå, förklaring, uttal och böjningar av fastslå.

Synonymer till fastslå

Vad betyder och hur uttalas fastslå

Fastslå uttalas fast|slå och är ett verb (lös eller fast sammansättning), böjs som ³slå.

Ordformer av fastslå

Aktiv

fastslå
infinitiv
fastslår
presens
fastslog
preteritum
fastslagit
supinum
fastslående
presens particip
fastslå
imperativ

Passiv

fastslås
infinitiv
fastslås
presens
fastslogs
preteritum
fastslagits
supinum

Perfekt particip

fastslagen en
~ + subst.
fastslaget ett
~ + subst.
fastslagna den/det/de
~ + subst.

Fastslå är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Fastslå på Engelska

 • determine

Hur används ordet fastslå

 1. Hörsägen är en juridisk term som ibland används i juridiska sammanhang, och är synonym med vardagsbegreppet skvaller. Hörsägen är en uppgift där historien eller uppgiften består av löst sammanslagna fragment av uppgifter, eller där källan är en annan person än den som uttalar sig eller förhörs. Uppgiftens sanningshalt eller ursprung kan därför inte alltid vid uttalandet kontrolleras eller fastslås. (wikipedia.org)
 2. Klostren mottog sina elever när dessa var sju år. Till en början var det endast blivande munkar och nunnor som studerade vid dessa klosterskolor, men med tiden började rikare familjer betala för att deras barn skulle få undervisning vid klostren. Därmed började klostren förestå internat även utanför klostermurarna. Undervisningen följde den romerska, och utbildning gavs därför i de sju fria konsterna, och därtill i Bibeln. Sedan eleverna tillräckligt övat upp sin latin förbjöds annat språk vid skolorna. Musiken var ett av de ämnen som gavs störst utrymme för att förse kyrkorna med sångare, och musikläraren kallades kantor. Eftersom papper och böcker var dyrt var det nödvändigt att eleverna memorerade kunskaperna, och de tog sällan egna anteckningar. Dominikanordens ordensregler fastslår att varje kloster ska bedriva undervisning, likaså franciskanerna hade klosterskolor. Vid dessa undervisades blivande präster i teologi, och deras anseende var mycket högt under medeltiden. (wikipedia.org)
 3. På 1700-talet stärktes skyddet för civila och efter Napoleons nederlag 1815 blev Frankrike tvingade att återlämna stora delar av bytet hans arméer beslagtagit. Vid 1907 års Haagkonvention, artikel 46, fastslås att ”historiska minnesmärken, konstverk eller vetenskapliga föremål” är skyddade från avsiktlig skadegörelse, beslagtagande eller bortföring. Det förstärktes i samband med fjärde Genèvekonventionen 1949. Sedan dess tillåts de stridande tillåts endast att beslagta materiel som är nödvändiga i krigstid, såsom mat, fordon, kommunikationsmedel, vapen och bränsle. Avsikten med beslagen kan både vara att tjäna för sitt eget syfte eller för att försvåra situationen för fienden. Lagen skiljer på vad som är krigsbyte och vad som är plundring, såsom den systematiska plundringen av konst av Nazityskland under andra världskriget. (wikipedia.org)
 4. Väsentlig är den från 1600-talet folkrättsliga syn som fastslår att krigsfångar är under den krigförande statens välde, ej den enskildes. Läkare och präster betraktas ej som krigsfångar men skall ha samma rättigheter som sådana, och ha rätt att fritt utöva sin verksamhet bland fångarna. (wikipedia.org)
 5. Inledningsparagrafen i kulturminneslagen fastslår att "det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla, såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas." (wikipedia.org)
 6. Köttbesiktning är påbjuden i internationella standarder och reglerad i förordningar inom EU. Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien fastslår att livsmedelsproducenten har det primära ansvaret för livsmedelssäkerheten för sina produkter. Ansvaret för att slaktdjuren är tjänliga som människoföda åligger alltså slakteriföretagaren. Enligt Förordning (EG) nr 853/2004 med särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung får endast sådant kött som genomgått besiktning före och efter slakt av den behöriga myndigheten släppas ut på marknaden. Kontrollörer är som regel veterinärer (så kallade besiktningsveterinärer, i lagstiftningen officiella veterinärer), men officiella assistenter kan bistå veterinären och i vissa fall utföra uppgifter självständigt. (wikipedia.org)
 7. Assisterande domare, tidigare kallade linjedomare eller linjeman, är två fotbollsdomare som, utefter fotbollsplanens sidolinjer, assisterar huvuddomaren i en fotbollsmatch. Assisterande domarna är också namnet på den regel inom fotboll som reglerar vilka uppgifter de assisterande domarna har. De assisterande domarna har var sin flagga och regeln fastslår hur assisterande domarna med flaggan markera olika spelsituationer och därmed påkalla domarens uppmärksamhet. I de befintliga sjutton (17) spelreglerna har regeln för assisterande domarna ordningstalet sex (6). (wikipedia.org)
 8. Normalton är en fastlagd frekvens för stämning av musikinstrument. Vanligtvis fastslår man frekvensen hos tonen a1 till 440 hertz. (wikipedia.org)
 9. När standarder etableras är det inte ovanligt att de omfattas av patent. De patentägande företagen brukar i så fall avkrävas att licensiera dessa patent på lika villkor till alla tillverkare som vill följa standarden. Internetstandarder som fastslås av IETF tillåts däremot inte bygga på patenterad teknik. (wikipedia.org)
 10. Ordet pirat kommer av det latinska ordet pirata, som härstammar från det grekiska ordet piera som betyder "försöka", "angripa", från roten preil, som betyder "fara". En av de äldsta definitionerna av ordet pirat, pirate, som förekommer i engelska lexikon fastslår att ordet är identiskt med "ett slags skepp". Ordet har också fått moderna betydelser i det att det även exempelvis kan åsyfta personer som illegalt kopierar och distribuerar mjukvara. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: