Fullgöra Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fullgöra, varianter, uttal och böjningar av fullgöra

Fullgöra synonym, annat ord för fullgöra, vad betyder fullgöra, förklaring, uttal och böjningar av fullgöra.

Synonymer till fullgöra

Vad betyder och hur uttalas fullgöra

Fullgöra uttalas full|göra och är ett verb, böjs som ²göra.

Fullgöra betyder:

Ordformer av fullgöra

Aktiv

fullgöra
infinitiv
fullgör
presens
fullgjorde
preteritum
fullgjort
supinum
fullgörande
presens particip
fullgör
imperativ

Passiv

fullgöras
infinitiv
fullgörs
presens
fullgjordes
preteritum
fullgjorts
supinum

Perfekt particip

fullgjord en
~ + subst.
fullgjort ett
~ + subst.
fullgjorda den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer passiv

fullgöres
presens

Fullgöra är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Fullgöra på Engelska

 • carry out, perform - carry out one', s task

Hur används ordet fullgöra

 1. Ordet adel kommer från lågtyskan och betydde 'härkomst', 'börd' för 1000 år sedan. I det avsevärt äldre urindoeuropeiska språket, för mer än 7000 år sedan, kan ad ha betytt "från" eller "av", men också någon annan preposition som "till" eller "på". I svenska språket kom det in som lånord för drygt 500 år sedan, dvs mot slutet av 1400-talet. I samtida dokument förekommer omväxlande termerna "frälsemän", "frälset", "adeln" och "ridderskapet". Frälse syftar här på det privilegium som en gång gav upphov till adeln som en särskild samhällsklass genom att den enskilde som åtog sig att fullgöra vapentjänst i gengäld gavs frihet (= frälse) från att erlägga skatt. Liknande skattefrihet åtnjöt även kyrkans män och kvinnor. Personer som inte tillhörde någon av dessa grupper kallades för ofrälse. (wikipedia.org)
 2. Konungaförsäkran, kungaförsäkran, handfästning, valkapitulation, kallades i Sverige fram till 1975 den förpliktelse som kungen hade att avlägga vid sitt trontillträde, att som regent fullgöra de med ämbetet förenade plikterna, och att samtidigt ej heller överskrida desamma. Konungaförsäkran innebar att kungen lovade att till exempel inte starta anfallskrig utan att rådfråga riksdagen och regeringen, och att i övrigt följa grundlagarnas stadgar. Till konungaförsäkran hörde även den mer högtidliga kungaeden. (wikipedia.org)
 3. Ombudsmannen för Riksens ständer instiftades i 1809 års regeringsform, som en ombudsman för riksdagen på samma sätt som justitiekanslern då redan i närmare 100 år varit regeringens ombudsman. Även den nya riksdagsordningen som antogs ett år senare hade regler om detta. Ombudsmannen för Riksens ständer skulle ha som sin huvuduppgift att fullgöra en laglighetsövervakning av myndigheterna i riket. JO inrättades ursprungligen som ett åklagarämbete. Den förste som innehade ämbetet var friherre Lars Augustin Mannerheim (1749–1835). I den rangordning som existerade fram till 1909 hade JO generallöjtnants rang. (wikipedia.org)
 4. Knapadel är en beteckning på lägre adel. Ordet syftar egentligen på den del medeltida frälset som inte hade råd att fullgöra sin rusttjänst till fullo, och är också ett nedsättande begrepp för obemedlad lågadel. (wikipedia.org)
 5. Den som fick frisedel i Sverige undantogs från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring på grund av personliga omständigheter. Vid mönstring skulle en totalförsvarspliktig skrivas in till en tjänst i totalförsvaret. Om resultatet av mönstringen visade att den totalförsvarspliktige saknade förutsättningar att fullgöra värnplikt och civilplikt, skulle Totalförsvarets pliktverk besluta att han inte var skyldig att fullgöra sådan tjänstgöring, enligt 3 kap 3 § lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. (wikipedia.org)
 6. Man får behandla personuppgifter i ett kundregister utan den registrerades samtycke om det är nödvändigt för att kunna fullgöra ett avtal med den registrerade eller för att kunna utföra något som personen har begärt. Samma gäller för personer som har bett att fortlöpande få information samt kontaktpersoner hos kundföretag och leverantörer. (wikipedia.org)
 7. Grundutbildningen är allmänt känd som lumpen. Detta ord kan enligt Svenska Akademiens ordbok ledas tillbaka till att militäruniformen kallats lumpen och att "in i lumpen" därför kommit att betyda "att börja fullgöra sin värnplikt". (wikipedia.org)
 8. Vägrar eller underlåter en krigsman att lyda en förmans order eller dröjer han onödigt länge med att fullgöra ordern, skall dömas för lydnadsbrott till böter eller fängelse i högst två år. Om vägran skett under strid eller då brott mot krigslydnaden annars medfört särskild fara ska han dömas för grovt lydnadsbrott till fängelse i högst tio år eller på livstid. (wikipedia.org)
 9. En myndighet har i många fall inrättats för att fullgöra en eller flera uppgifter som det uteslutande ankommer på staten eller kommunen att sköta. Dessa uppgifter inbegriper ofta myndighetsutövning, det vill säga åtgärder som ytterst är uttryck för det offentligas maktbefogenheter i förhållande till de enskilda. Besluten kan gälla rättigheter, skyldigheter, förmåner eller annat jämförbart och således vara såväl gynnande som förpliktande för den enskilde. (wikipedia.org)
 10. Från 1980 till 1987 var han ordförande och generaldirektör för Statens Invandrarverk, som hade ansvar för invandring, inklusive flyktingmottagning, och medborgarskap. Antalet asylsökande ökade betydligt under denna period, vilket orsakade debatt. För att fullgöra sitt ansvar för det växande antalet asylsökande, inledde Invandrarverket ett omfattande samarbete med ett flertal av landets kommuner, vilket omfattade mottagande av de asylsökande, inklusive bostäder, och samtidigt avsåg att motverka den pågående koncentrationen av invandrare till förorter kring ett fåtal städer. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.