Fullmakt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fullmakt, varianter, uttal och böjningar av fullmakt

Fullmakt synonym, annat ord för fullmakt, vad betyder fullmakt, förklaring, uttal och böjningar av fullmakt.

Synonymer till fullmakt

Vad betyder och hur uttalas fullmakt

Fullmakt uttalas full|makt och är ett substantiv -en -er.

Fullmakt betyder:

Ordformer av fullmakt

Singular

fullmakt
obestämd grundform
fullmakts
obestämd genitiv
fullmakten
bestämd grundform
fullmaktens
bestämd genitiv

Plural

fullmakter
obestämd grundform
fullmakters
obestämd genitiv
fullmakterna
bestämd grundform
fullmakternas
bestämd genitiv

Fullmakt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Fullmakt på Engelska

 • power of attorney, authorization

Hur används ordet fullmakt

 1. En honnör i Storbritanniens försvarsmakt ges till officeren, inte till personen, för att officeren har mottagit en officersfullmakt från hennes majestät drottning Elizabeth II. På så vis erkänner man officerens fullmakt och drottningen som statschef. (wikipedia.org)
 2. Kammarrättspresident kallas den som är chef för en kammarrätt. Kammarrättspresidenten utses av regeringen och anställs med fullmakt. Chefen för en hovrätt kallas på motsvarande hovrättspresident. (wikipedia.org)
 3. auktionskommissarie, person med fullmakt att ansvara för och genomföra en auktion (wikipedia.org)
 4. Konfirmationen är ett sakrament i sig i katolska kyrkan, medan man i ortodoxa kyrkan konfirmeras i samband med dopet. Konfirmationen kallas också i den katolska kyrkan för andens gåva och bekräftelsens sakrament. Riten innebär handpåläggning med bön om andens gåva och smörjelse med krisma, en väldoftande blandning av balsam och olja och att ett signatio (korset) tecknas på konfirmandens panna. I västkyrkan utförs konfirmationen av en biskop, men denne kan av allvarliga skäl ge fullmakt till en präst. (wikipedia.org)
 5. Kreditivbrev, fullmakt från en statschef till en ambassadör att representera landet hos främmande makt. Kreditivbrevet lämnas till mottagarlandets statschef i samband med att ambassadören tillträder sitt uppdrag. Överlämnandet kallas ackreditering och sker normalt under högtidliga och ceremoniella former. (wikipedia.org)
 6. Landsfogde, en i varje län, var 1917–1965 länspolischef och statsåklagare. Som statsåklagare lydde han under Riksåklagaren, i övrigt under länsstyrelsen. I de flesta län fanns även biträdande landsfogdar och landsfogdeassistenter. Under landsfogden lydde distriktsåklagarorganisationen med undantag för åklagarmyndigheterna i rikets tre största städer. För behörighet som landsfogde krävdes juris kandidatexamen och tingsmeritering samt polischefsutbildning. Landsfogden tillsattes av Kungl Maj:t genom fullmakt. (wikipedia.org)
 7. Men i modern rätt är det även möjligt, att uppdraget ska utföras icke bara för uppdragsgivarens räkning, utan även i uppdragsgivarens namn, så att personen omedelbart förvärvar de rättigheter och ikläder sig de förpliktelser, som kommer ur rättsärendet. Denna art, vilken var för den romerska rätten principiellt okänd, uppkommer genom mandatets förening med en fullmakt och kan kallas fullmaktsmandat (jfr Fullmakt). Det är detta, som egentligen avses i lagen (se Handelsbalken 18 kap.) liksom i de flesta främmande. Även beträffande mandat utan fullmakt (kommissionsavtal) anses mandanten omedelbart berättigad genom uppdragets utförande, särskilt brukar mandanten tillerkännas separationsrätt i mandatariens konkurs. I motsats till den romerska ger den nyare rätten mandatarien i regel anspråk på arvode. (wikipedia.org)
 8. Ett ombud är en bemyndigad person som genom fullmakt företräder någon annan. Den som lämnat fullmakten kallas huvudman eller fullmaktsgivare. Inom de områden som fullmakten beskriver har ombudet samma rätt som huvudmannen att till exempel teckna avtal, göra ansökningar eller ta emot handlingar. Ett ombud har därför större behörigheter än ett biträde som inte har den rätten. (wikipedia.org)
 9. Prokura är en typ av bolagsrättslig fullmakt vilken får utfärdas av näringsidkare. Det är dock förbjudet att utfärda prokurafullmakt i ett aktiebolag. I aktiebolag får istället en parallell till prokurafullmakten utfärdas, nämligen generalfullmakt. En generalfullmakt ger inte fullmäktig samma behörighet som styrelsen utan är mer begränsad i sitt omfång. I det fall generalfullmakten trots det skulle upprättats så att det av fullmakten framgår att fullmäktig, innehar samma behörighet som styrelsen, är denna icke giltig och ett överskridande av behörigheten är således för handen. (wikipedia.org)
 10. Proxy (av engelska "proxy" som betyder "ombud", "fullmakt" "ställföreträdande", eller "indirekt"). Proxy används och anges inom vetenskap för sådana uppgifter som inte kan mätas direkt, via instrument. Man mäter något annat, som varierar på sådant sätt att det skvallrar om värdet på det man vill undersöka. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.