Handelstraktat Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder handelstraktat, varianter, uttal och böjningar av handelstraktat

Handelstraktat synonym, annat ord för handelstraktat, vad betyder handelstraktat, förklaring, uttal och böjningar av handelstraktat.

Vad betyder och hur uttalas handelstraktat

Handelstraktat uttalas handels|trakt|at och är ett substantiv.

Ordformer av handelstraktat

Singular

handelstraktat
obestämd grundform
handelstraktats
obestämd genitiv
handelstraktaten
bestämd grundform
handelstraktatens
bestämd genitiv

Plural

handelstraktater
obestämd grundform
handelstraktaters
obestämd genitiv
handelstraktaterna
bestämd grundform
handelstraktaternas
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer singular

handelstraktat
obestämd grundform
handelstraktats
obestämd genitiv
handelstraktatet
bestämd grundform
handelstraktatets
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer plural

handelstraktat
obestämd grundform
handelstraktats
obestämd genitiv
handelstraktaten
bestämd grundform
handelstraktatens
bestämd genitiv

Handelstraktat är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet handelstraktat

  1. Ännu i början av 1800-talet var Öresundstullen allmänt accepterad. Vid freden i Kiel 1814, då Danmark stod på förloraren Napoleon I:s sida och fick lämna ifrån sig Norge till Sverige, skrevs det ändock in i fredsavtalet att Sverige skulle fortsätta betala tull till Danmark, trots att sundets östra strand var svensk sedan mer än 150 år. Den nya staten USA undertecknade ett handelstraktat med Danmark 1826, där man förpliktigade sig att betala tullen vid Öresund under 30 år. (källa)
  2. Under en längre utrikesresa bedrev Cobden även frihandelsagitation på den europeiska kontinenten. Inom brittisk politik arbetade han därefter framför allt för en internationell skiljedomstol och internationell nedrustning. För fredens bevarande försökte han motarbeta de panikstämningar som Napoleon III:s statskupp i Frankrike framkallade på sina håll i Storbritannien, men förlorade därigenom mycket av sin popularitet. Före och under Krimkriget trotsade han den allmänna opinionen genom att inte ge Turkiet sitt stöd, dels på grund av egna upplevelser situationen för den Turkiska befolkningen, dels av pacifistiska skäl och även genom en förhoppning om självständighet för balkanstaterna. 1857 framlade han den motion, som klandrade den Palmerstonska ministärens kinesiska politik och vann underhusets godkännande och ledde till ministärens upplösning. Vid de följande nyvalen blev Cobden utslagen men återinsattes 1859, och erbjöds då en plats i Palmerstons ministär, men avböjde. Vid utarbetandet av de fransk-brittiska handelstraktaten 1860 nedlade han ett stort arbete som brittiska regeringens underhandlare. Under nordamerikanska inbördeskriget gav han i likhet med de flesta britter sitt stöd till nordstaterna, men arbetade samtidigt för bevarandet av Storbritanniens neutralitet. (källa)
  3. I oktober 1858 inledde han i Birmingham detta nya fälttåg och steg under 1860-talets rösträttsagitation till arbetarmassornas av obegränsad tillit uppburne ledare. Efter den av honom ständigt misstrodde Palmerstons död (1865) närmade sig Bright omsider avgjort det liberala partiet och fann där snart i Gladstone en ledare, med vilken han i det hela kunde samverka. Han understödde dennes och Russells reformbill av 1866 och gisslade obarmhärtigt den omedgörliga whigfraktion ("adullamiterna"), vilken genom sitt avfall vållade förslagets och ministärens fall. Den konservative lord Derbys ämbetstillträde betecknade han som "en krigsförklaring mot arbetarklassen". Det var framför allt den av Bright väckta opinionsstormen för en genomgripande parlamentsreform, som förmådde Benjamin Disraeli att småningom demokratisera toryministärens nya reformbill, så att vid dess slutliga antagande 1867 Brights principer i huvudsak vunnit tillämpning. Förutom av den stora reformagitationen kännetecknas Brights politiska verksamhet under 1860-talet av hans kraftiga uppträdande för nordstaternas sak under det nordamerikanska inbördeskriget samt av hans initiativ, sedan upptaget av Chevalier och Cobden, till den fransk-engelska handelstraktaten. (källa)
  4. Ames idkade redan som pojke studier vid Harvard College, förtjänade dessemellan sitt uppehälle som lärare, graduerades vid 16 års ålder och blev 1781 praktiserande advokat i sin hemstad. Han hade flitigt studerat bibeln och olika länders vitterhet med ögonmärke att utbilda sig till vältalare, och hans glänsande retoriska begåvning blev snart uppskattad, sedan han 1788 invalts i delstaten Massachusetts lagstiftande församling. Samma år valdes han till medlem av kongressen, där han i åtta år utmärkte sig som debattör och nitiskt stödde George Washingtons styrelsegrundsatser. Sitt berömdaste tal höll han 1796 till försvar för den 1795 av John Jay avslutade handelstraktaten med England. På grund av sjuklighet drog han sig 1796 tillbaka från det offentliga livet och avböjde av samma skäl 1804 att bli president för Harvarduniversitetet. Ames var en älskvärd och oförvitlig personlighet, som talare varm, färgrik och fyndig. Hans politiska skrifter avhandla mestadels fientligheten mellan England och revolutionens Frankrike, med hänsyn till den inverkan denna kunde ha på Amerikas välfärd. Ames samlade arbeten utgavs 1809 (ny upplaga i 2 band 1854). (källa)
  5. Smith hade gjort oerhörda förluster som huvuddelägare i Karlshamns stora spritförädlingsverk, som förlitande sig på den 1887 förnyade spanska handelstraktaten av 1883 till Spanien exporterat ej mindre än 16 000 fat 96-procentig sprit, värda omkring 12 miljoner kronor. Men Cortes antog, efter påtryckningar från okänt håll, en lag om "efterskatt" på sprit. Karlshamnsbolaget kunde inte genast betala denna skatt, eftersom de måst pantsätta sin spanska sprit hos firman C. de Murrieta i London inför den kolossala affären. Därför blev man tvungen att sälja av stora delar av denna sprit till vrakpris, med en total förlust på affären på nära 6 miljoner kronor. (källa)
  6. Efter sitt nödtvungna utträde ur ministären fortsatte Crispi att vara en av vänsterns ledare och dess förste talare i kammaren. I april 1887 inträdde han som inrikesminister i Depretis kabinett, och efter Depretis avgång blev Crispi med bibehållande av inrikesportföljen, konseljpresident och utrikesminister (29 juli samma år). Han höll fast vid och sökte ytterligare stärka den intima förbindelsen med Tyskland och Österrike ("trippelalliansen") av farhågor för Frankrikes afrikanska politik (särskilt annekteringen av Tunis), besökte 1887 Bismarck på Friedrichsruh, avbröt de med Frankrike inledda förhandlingarna om en handelstraktat och avböjde en inbjudan till Italien att delta i 1889 års världsutställning i Paris, vilket ådrog honom häftiga angrepp från hans forna partivänners, radikalernas, och franska pressens sida, samt förmådde Italien underkasta sig ofantliga bördor för stärkande av försvarsväsendet. Den redan förut svåra finansiella ställningen förvärrades ytterligare genom Italiens deltagande i Europas stormaktspolitik. (källa)
  7. Han levde troligen 1252 och dog tidigast 1253 och nämnes med titeln "dominus" (riddare/herre) i Birger jarls handelstraktat med Lübeck, som vittne tillsammans med de svenska biskoparna och sin brorson Karl Ulfsson, alltså jarlen Ulf fases son (traktaten är odaterad, men hänförd till 1252). (källa)
  8. 1847 – Kungariket Sverige-Norge sluter en freds-, vänskaps- och handelstraktat med Kina, vilket blir det första handelsfördraget mellan de båda länderna. Det utgör grunden för det svensk-norska konsulatsväsendet i Kina och bekräftas genom ett nytt fördrag 1908 (då dock endast för Sveriges och Kinas del, eftersom den svensk norska unionen tre år tidigare har blivit upplöst). (källa)
  9. Skrzyński blev i juni 1924 polsk delegerad vid Nationernas förbund och var juli 1924 till maj 1926 ånyo utrikesminister. Hans verksamhet på denna post gick främst ut på att genom fördrag med utländska makter stärka Polens internationella ställning. Bland annat avslutade han 1924–25 skiljedomsfördrag med Finland, Lettland, Estland, Schweiz och Sverige och i april 1925 en skiljedoms- och handelstraktat med Tjeckoslovakien. Under tiden november 1925 till maj 1926 var han även premiärminister. (källa)
  10. Finanskapitalets syn på statsmakten är bestämd av dessa tre mål. Medan liberalismen önskade frihet från statsingrepp begär finanskapitalet organisering av kapitalismen och förhindrande av konkurrens. För detta behöver den statsapparaten. Staten bör vara militärt stark och politiskt handlingskraftig för att kunna beskydda finanskapitalets intressen i utlandet och för att samtidigt kunna pressa mindre stater till att ingå gynnsamma handelstraktat. Den bör, även med risk för en konflikt med andra nationers finanskapital, kunna intervenera överallt i världen för att skapa investeringssfärer. Slutligen bör den vara stark nog för att föra expansionspolitik och skaffa sig kolonier. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.