Mängd synonym, annat ord för mängd, vad betyder mängd, förklaring, uttal och böjningar av mängd.

Synonymer till mängd

Mängd översättning

Engelska

number, quantity
quantity discount, vast amounts of water, a number of people
multitude
rise above the multitude
amount
population

Hur används ordet mängd

  1. Riksrevisionen sågade nyligen regeringens stora klimatsatsning, Klimatklivet, baserad på vad forskningen säger om effekterna. Miljarder till en mängd små projekt ger blygsamma resultaten. Total förnekelse från Miljöpartister. (aftonbladet.se)
  2. Medan CNBC också kunde konstatera att retail-kulturen tidigare belönade företag med en "robust" mängd antal butiker beskrev exempelvis Suzanne Mulvee från just CoStar Group att "friktionen pressar hyresvärdar att sänka hyrorna". (va.se)
  3. En av ornitologins äldsta förgrundsgestalter är Plinius d.ä. som levde under det första århundradet efter Kristus. Han skrev samlingsverket Naturalhistoria vars tionde band hette Om fåglarna. Plinius d.ä var dock inte en ornitolog i dagens mening utan snarare en samlare av den information som då fanns tillgänglig i andra skrivna eller muntliga källor. Mycket är exempelvis hämtat från Aristoteles naturhistoriska encyklopedi. Resultatet blev att hans "fågelbok" innehåller en mängd fåglar han själv aldrig ens sett och andra fåglar som idag bara är mytiska djur som exempelvis Fågel Fenix. Trots att denna bok varit utgångspunkt för många av de vetenskapliga namn som fåglar har idag så är det med denna bok precis som med många andra historiska zoologiska skrifter svårt att tyda vilka fåglar som författaren skriver om. (wikipedia.org)
  4. Luftstrupen på fåglar delar sig nedtill i två luftrör (bronker). I luftstrupen finns två struphuvuden, ett övre larynx (som saknar stämband) och ett nedre syrinx som sitter ungefär där de två bronkerna går samman i luftstrupen. Syrinx finns endast hos fåglar och är en broskig struktur försedd med muskler och är det organ som fåglar använder för att skapa läten. Eftersom detta ljudalstrande organ sitter i brösthålan utgörs resonansrummet, utöver munnen, även av luftstrupen. Detta resonansrum är förhållandevis orörligt och kan liknas vid röret i ett blåsinstrument. Hos en del fåglar är luftstrupen förlängd och kan bilda ett flertal slingor. Ljud skapas genom att luft pressas upp genom luftrören samtidigt som fågeln med hjälp av sin bröstmuskulatur böjer in de yttre stämläpparna mot de inre stämläpparna som är små och fasta. Det bildas då två röstspringor som är mycket formbara och kan åstadkomma en stor mängd ljud. Vanligast är att bara en av de två röstspringorna används men vissa arter kan kontrollera dem båda, oberoende av varandra, och kan på så vis producera två toner på samma gång. Syrinx är också försett med ett eller flera vibrerande membraner som bidrar till ljudproduktionen. (wikipedia.org)
  5. Olika källor till A-vitamin ger efter omvandling olika utbyte verksam A-vitamin. Mängden som krävs för att ge en viss mängd verksam A-vitamin mäts i retinolekvivalenter (RE), där 1 µg A-vitamin motsvarar 1 retinolekvivalent, vilket också är lika med 1 µg retinol. (wikipedia.org)
  6. Abiturient kallas den som kandiderar för studentexamen. Sedan 1968 förekommer inga abiturienter i Sverige, eftersom studentexamen är avskaffad, medan begreppet fortfarande existerar i Finland. I Finland har abiturienterna under det sista året en mängd olika traditioner, till exempel de gamles dans, abikryssning och bänkskuddagille. (wikipedia.org)
  7. Kyrkohistoriskt talas om de s. k. adiaforistiska striderna inom den Lutherska kyrkan. Den första uppstod år 1548 då Karl V (tysk-romersk kejsare) hade utfärdat en stadga, Augsburger-Interim, där han fordrade att protestanterna skulle återuppta en mängd katolska bruk. Som en reaktion på detta förklarade de wittenbergska teologerna, med Philipp Melanchthon i spetsen, den s. k. Leipziger-Interim där åtskilliga punkter förklarades för utvärtes, för det kristliga livet likgiltiga ting (adiafora). (wikipedia.org)
  8. I de så kallade "Common Law"-länderna, exempelvis i England, används inte begreppet advokat, så som det förstås i kontinentaleuropeiska rättssystem. En akademiskt utbildad jurist måste här oftast passera en yrkesexamen, (bar exam), för att få praktisera juridik utan att göra sig skyldig till ett brott. Här går det inte att tala om en särskild advokattitel då det främst handlar om en avlagd yrkesexamen i syfte att visa att den som med godkänt resultat avlagt examen har de nödvändiga färdigheter som krävs i yrkeslivet. Detta då det, till skillnad från i Sverige samt kontinentaleuropa, finns en mängd juristutbildningar (Law Schools), med varierande kvalitet. Detta är till del en effekt av att det statliga inflytandet över vem som får erbjuda juridisk utbildningar och hur dessa ska bedrivas är lägre, vilket föranleder behovet av en avslutande fristående yrkesexamen. Även anpassningar till olika staters, och delstaters, specifika jurisdiktion är en anledning till behovet av en bar exam. (wikipedia.org)
  9. Armarna i spiral- och stavspiralgalaxer rör sig med konstant rotationshastighet till skillnad från själva stjärnorna och stoftet i galaxerna. Dessa rör sig enligt Newtons lagar långsammare ju längre bort från centrum de befinner sig. Detta innebär att galaxens materia hela tiden passerar in och ut ur armarna, och dessa är snarare bara en synlig tryckvåg än permanent mängd stjärnor. (wikipedia.org)
  10. En galär eller ett galärfartyg var en typ av fartyg som främst drevs med hjälp av åror. Den utvecklades av sjöfarande civilisationer kring Medelhavet och är först belagd runt 700-talet f.Kr. Galären var under en lång tid den vanligaste typen av krigsfartyg och användes i olika former ända in på början av 1800-talet i krig, handel och sjöröveri. Galären har funnits i en mängd olika former, men kännetecknas av ett långsmalt, grundgående skrov och lågt fribord. Så gott som alla typer av galärer hade även segel som kunde användas när vindriktningen var fördelaktig, men den var främst beroende av muskelkraft för att färdas. Tack vare sina åror kunde galärer färdas oberoende av vind och strömmar och var mycket manövrerbara. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Mängd Synonymer Betyder Uttal

Populärast: