Naturskog synonym, annat ord för naturskog, vad betyder naturskog, förklaring, uttal och böjningar av naturskog.

Vad betyder och hur uttalas naturskog

Naturskog uttalas nat|ur|skog och är ett substantiv.

Ordformer av naturskog

Singular

naturskog
obestämd grundform
naturskogs
obestämd genitiv
naturskogen
bestämd grundform
naturskogens
bestämd genitiv

Plural

naturskogar
obestämd grundform
naturskogars
obestämd genitiv
naturskogarna
bestämd grundform
naturskogarnas
bestämd genitiv

Naturskog är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet naturskog

  1. Området är naturskyddat sedan 2008 och är 38 hektar stort. Reservatet omfattar höjder, dalar och berg. Reservatet består av barrskog med inslag av naturskog och sumpskog. (wikipedia.org)
  2. Med det moderna omfattande skogsbruket har mängden lågor minskat kraftigt jämfört med naturskog där träden får dö naturligt. Framför allt grov död ved och sena successionsstadier har minskat. Det har lett till att många arter som är beroende av veden är hotade. Ungefär en tredjedel av den totala mängden död ved kan bestå av lågor. (wikipedia.org)
  3. Naturskog kallas skog som varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge att den till största delen återfått de egenskaper som kännetecknar urskog. Man skiljer mellan primär naturskog som alltid har varit skog, även då den utsatts för mänsklig påverkan, och sekundär naturskog som under någon tid varit öppen odlingsyta eller annan typ av öppen mark och därefter växt igen när marken lämnats obrukad. Planterad skog räknas aldrig som naturskog och naturskog räknas aldrig som urskog. Omkring 25% av Sveriges totala skogsareal är naturskog. Skogarna i södra Sverige började påverkas vid introduktionen av jordbruket för ca 6000 år sedan. Under yngre järnåldern för ca 2000 år sedan var vissa områden helt skoglösa och ersatta av ljunghedar. Vid 1800-talets slut var stora delar av södra Sverige mer eller mindre öppet och arealen naturskog var mycket liten. I dag ökar arealen sekundär och primär naturskog i hela Sverige. Detta främst beroende på att privata skogsägare frivilligt avsätter ca 5 % av sin skog som orörd skog. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Naturskog Synonymer Betyder Uttal