Område Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder område, varianter, uttal och böjningar av område

Område synonym, annat ord för område, vad betyder område, förklaring, uttal och böjningar av område.

Synonymer till område

Vad betyder och hur uttalas område

Område uttalas om|råde och är ett substantiv -t -n.

Ordformer av område

Singular

område
obestämd grundform
områdes
obestämd genitiv
området
bestämd grundform
områdets
bestämd genitiv

Plural

områden
obestämd grundform
områdens
obestämd genitiv
områdena
bestämd grundform
områdenas
bestämd genitiv

Område är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Område på Engelska

 • area - area (belt) of rain, language area, subject area, (outdoor) recreation area, housing area (estate), in (or within) the economic sphere (area), private area, the area round Lake Mälaren

Hur används ordet område

 1. – Det är ett område som är väldigt havsörnstätt och här är risken stor. Det är ett känsligt område ur den aspekten, säger Karin Sigvardsson, miljöskyddsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland, och tillägger att det är en mycket skyddsvärd fågel och även om de har ökat är det så att känsligheten för påverkan finns kvar och är stor. (svt.se)
 2. IBA (Important Bird Area) är ett internationellt skyddsprogram initierat av BirdLife International. Ett IBA-område är, ur ett globalt perspektiv, ett viktigt habitat för skyddet av fåglar. För närvarande finns det ungefär 10000 IBA-områden runt om i världen. Områdena identifieras av BirdLife International och ska vara tillräckligt små för att habitatet i sin helhet ska kunna bevaras och det ska skilja sig till sin karaktär, habitatmässigt eller ornitologiskt, från de kringliggande habitaten. (wikipedia.org)
 3. Efter att galaterna i Mindre Asien år 275 f.Kr. besegrats av det Seleukidiska riket under ledning av Antiochos I kom de att slå sig ned på höglandet runt floden Halys, ett område som med tiden blev det löst sammansatta keltiska riket Galatien. Galaterna fortsatte plundringar i området kring Galatien i decennier innan kung Attalos I av Pergamon 230-228 f.Kr. besegrade Galatien i ett krig. (wikipedia.org)
 4. En gata är enligt Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting som en väg som ligger inom ett detaljplanlagt område. (wikipedia.org)
 5. Generalförsamlingens sessioner är löpande under året, med början varje år under andra halvan av september. Vid omröstningar har varje medlemsstat en röst, men i många frågor kan inte församlingen fatta några större avgörande beslut, bara ge rekommendationer och föra diskussioner i olika frågor som berör FN:s område. Den kan dock besluta om budget, enas om tolkning av och utveckla internationella lagar, och stadfästa program för ekonomisk, kulturell och social utveckling och för de mänskliga rättigheterna. Generalförsamlingen fungerar som ett viktigt debattforum för medlemsstaterna. (wikipedia.org)
 6. En storstrejk är en arbetskonflikt (strejk) där nästintill alla arbetstagare inom ett större geografiskt område helt lägger ner arbetet. Vid en generalstrejk lägger alla arbetstagare ner arbetet och landet står stilla. Sverige har haft en generalstrejk vid ett tillfälle: Storstrejken i Sverige 1909 (wikipedia.org)
 7. För ett mindre område används mätningar som nivellering, trigonometrisk mätning, fotogrammetrisk mätning och mätningar med GPS. För framställning av kartverk för hela statsområden utförs mera omfattande arbeten. Ofta bildar triangulering en stomme för de andra nämnda mätningarna. Ett triangelnät består av en följd av intill varandra fogade trianglar, vilkas sidor bildar fria syftlinjer. Vinklarna mellan dessa syftlinjer mäts direkt med en teodolit. Efter att med ha mätt upp längden på en av sidorna – basen – använder man sedan de uppmätta vinklarna för att med hjälp av trigonometri beräkna de övriga sidornas längder. Vid triangulering av första ordningen är triangelsidorna flera kilometer långa. Basmätningen förläggs till gynnsam terräng, och utförs med för ändamålet särskilt konstruerade apparater, med stor precision. Med hjälp av trianguleringen kan man genom vinkelmätning bestämma avstånden mellan de oftast högt belägna triangelpunkterna, i sådan mark och på sådana avstånd, där direkt längdmätning inte är praktiskt genomförbar. Dessa triangelnät av första ordningen bildar den fasta stommen för ett lands uppmätning, och uppmätningen förfinas sedan med inkoppling av nät av andra, tredje och så vidare ordningen, med kortare sidor och där mätningsinstrumenten är av enklare slag. Man använder också andra så kallade trigonometriska mätningsmetoder, särskilt polygonmätning. (wikipedia.org)
 8. Georgierna räknar en över 4000 år lång historia. De har sedan 300-talet f.Kr. regerat över det ungefärliga område som idag kallas för Georgien, fast det först var under 1000-talet som Georgien enades. Georgierna anammade tidigt kristendomen (Georgien, eller Kungadömet Iberien som det kallades, var världens näst första land att ha kristendom som officiell religion när man år 327 e.Kr. förklarade den som statsreligion). (wikipedia.org)
 9. Geotermiska kraftverk har fram till nyligen endast byggts på ytterkanterna av de tektoniska plattorna där geotermiska källor med höga temperaturer finns tillgängliga nära marknivå. Utvecklingen av binära kraftverk och förbättringar inom borr- och utvinningstekniken har gett hopp för att HDR-kraftverk (hot dry rock) ska kunna användas över större geografiska område. Ett demonstrationsprojekt slutfördes nyligen i Landau-Pfalz, Tyskland, och andra är under uppbyggnad i Soultz-sous-Forêts, Frankrike och Cooper Basin, Australien. (wikipedia.org)
 10. Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Specialistläkare inom detta område benämns geriatriker och är inriktade mot att undersöka och behandla åldrandets sjukdomar. Den viktigaste patientgruppen för en geriatriker är äldre, sköra patienter med ett flertal oftast kroniska sjukdomar. I takt med att världens befolkning åldras så ökar denna patientgrupp kraftigt nu och under de kommande decennierna. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.