Perception Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder perception, varianter, uttal och böjningar av perception

Perception synonym, annat ord för perception, vad betyder perception, förklaring, uttal och böjningar av perception.

Synonym till perception

Vad betyder och hur uttalas perception

Perception uttalas per|cept|ion [-p?o´n] och är ett substantiv -en -er.

Perception betyder:

Ordformer av perception

Singular

perception
obestämd grundform
perceptions
obestämd genitiv
perceptionen
bestämd grundform
perceptionens
bestämd genitiv

Plural

perceptioner
obestämd grundform
perceptioners
obestämd genitiv
perceptionerna
bestämd grundform
perceptionernas
bestämd genitiv

Perception är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Perception på Engelska

  • perception

Hur används ordet perception

  1. Skolan uppstod som en reaktion på reduktionistiska skolor som behaviorism och strukturalism under devisen "helheten är något annat än summan av delarna" (vilket ofta felaktigt återges som "helheten är mer än summan av delarna"), och har haft sin största betydelse inom perception och problemlösning genom insikt. (wikipedia.org)
  2. har samma kraft eller påverkan som en motsvarande verklig perception, och (wikipedia.org)
  3. En Hallucinogen är en psykoaktiv substans, växt eller svamp som orsakar ett förändrat medvetandetillstånd. Till skillnad från andra sorters preparat har hallucinogener en djupare påverkan av det psykologiska tillståndet då de påverkar sinnesintrycken och hjärnans perception av jaget och omvärlden. Effekterna av hallucinogener är starkt individuella och kan skilja sig från olika brukare och tillfällen. (wikipedia.org)
  4. Inom psykologin betyder implicit samma sak som omedvetet. Implicit minne är exempelvis när vi inte kan redogöra för portkoden men ändå slå den med fingrarna. Att vi kan lära oss tala vårt modersmål grammatiskt korrekt utan att ha en aning om vad grammatik är beror på implicit inlärning. Vår förmåga att reagera på mycket svaga eller korta stimuli från sinnena utan att medvetandet kan upptäcka dem kallas implicit eller subliminal perception. (wikipedia.org)
  5. ESP – Extrasensorisk perception (wikipedia.org)
  6. Kognition och perception, det vill säga de psykologiska processer som är aktiva då vi tolkar sinnesintryck, är inte två helt skilda områden utan överlappar varandra något. Inom området kognition ryms studier av hjärnans olika funktioner såsom tänkande, uppmärksamhet, minne, inlärning, medvetande, språk samt beslutsfattande och problemlösning. (wikipedia.org)
  7. http://www.yorku.ca/eye/ (Visuell perception) (wikipedia.org)
  8. Förekomsten av paradoxer hos en teori kan visa på svagheter hos denna teori och paradoxer är därför ständigt en källa till ny forskning. I de empiriska vetenskaperna kan det vara svårt att skilja mellan vad som är verkliga problem med teorin och vad som bara beror på vår perception. Det ligger därför nära till hands att standardmässigt underkänna sunda förnuftets giltighet till förmån för teorins giltighet. Även bland företrädare för de exakta vetenskaperna finns en tendens till liknande lättsinniga attityd. Forskningen får därför oftare inriktningen att förklara paradoxerna än att eliminera dem. För en formell teori gäller stränga krav på motsägelsefrihet (i teorin själv) medan kraven på paradoxfrihet är kraftigt eftersatta. (wikipedia.org)
  9. Perception, eller varseblivning, är den samling processer i hjärnan som tolkar information från sinnena som föremål, händelser, skrivna och talade ord o.s.v. (Perception kan också syfta på det percipierade, det varseblivna, d.v.s. upplevelsen som varseblivningen ger upphov till. För denna betydelse används även ordet percept.) Inte bara sinnesintryck percipieras, t.ex. tankar och känslor varseblis också. Perception kan leda till upplevelser i medvetandet, men behöver inte göra det (jfr blindsyn). (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.