Uppfattning synonym, annat ord för uppfattning, vad betyder uppfattning, förklaring, uttal och böjningar av uppfattning.

Synonymer till uppfattning

Uppfattning översättning

Engelska

understanding
perception, conception, apprehension
opinion
get an idea of the damages, in my opinion

Hur används ordet uppfattning

  1. Sammanfattning, ofta även benämnd abstract, är en kortare summering av en längre akademisk text. Dess längd kan variera beroende på totala textens längd, för artiklar i akademiska tidskrifter rör det sig vanligen om ett antal stycken. Syftet är att ge den tänkbara läsaren en uppfattning om texten i sin helhet är relevant vad man söker efter. Vanligen är sammanfattningarna tillgängliga för alla (bland annat i databaser), medan själva texten är begränsad till exempelvis dem som prenumererar på tidsskiften. Detta medför att det har blivit viktigare att sammanfattningen är så bra att läsaren vill fortsätta läsa hela artikeln. (wikipedia.org)
  2. En spridd uppfattning är att galärslavar var vanligt förekommande under antiken. Forskning tyder dock på att så inte var fallet. Anledningen antas vara att i dåtidens fartyg krävdes det en betydande yrkesskicklighet för att ro och det utfördes därför vanligen av fria män. Enligt Aristoteles var roddarna under slaget vid Salamis fria män ur lägre samhällsklasser och deras avgörande insats bidrog till att stärka den atenska demokratin. (wikipedia.org)
  3. Inom filosofi har andens natur varit ett centralt spörsmål. Anaxagoras beskriver anden som den finaste och tunnaste av alla ämnen och pekar tillbaka på en äldre uppfattning av ande och livskraft som samma sak. Hos Aristoteles är dock anden likställigt med förnuftet och den högsta delen av människosjälen. Inom nyplatonismen uppfattades anden som en utströmning av en högre gudomlig princip, Enan. Ur denna ande utströmmar i sin ordning världssjälen och de enskilda själarna. John Locke kom i sin Essay om det mänskliga förståndet återkoppla att ordet ande ("spirit") ursprungligen betydde andedräkt. (wikipedia.org)
  4. Ordet kan även brukas i sammanställningen prinsgemål, om maken till en regerande drottning. Ett känt exempel ur historien är den officielle brittiske prinsgemålen Albert av Sachsen-Coburg-Gotha. Före vigseln (2005) mellan prinsen av Wales och Camilla Parker-Bowles var en allmän uppfattning i England att hustrun officiellt skulle benämnas princess consort (motsvarande prinsessgemål på svenska), men så har ej skett. (wikipedia.org)
  5. En vanlig uppfattning är att basen spelades av ett basinstrument (cello, fagott et cetera) och att siffrorna realiserades av ett ackordinstrument (cembalo, orgel, luta et cetera) men så enkelt är det långtifrån. Generalbasen kan utan problem framföras av enbart ett ackordinstrument, men likaså kan basinstrumenten vara flera i kombination. För att göra det mer komplext förekom det att även de så kallade basinstrumenten spelade ackord (cello och gamba) medan ackordinstrumenten ibland inte spelade ackord utan bara basen (till exempel ärkeluta). (wikipedia.org)
  6. Den sista offentliga avrättningen i Frankrike utfördes 1939 av Eugene Weidmann. Antalet avrättningar hade stadigt minskat i Frankrike fram till Vichyregimens tillträde 1940 som inledde en temporär ökning under andra världskriget då man även avrättade de första kvinnorna sedan 1800-talet. Efter kriget yttrade president De Gaulle sitt motstånd mot avrättningar av kvinnor, en uppfattning som senare presidenter delade och halshuggningar blev praxis endast i ett fåtal mycket brutala mordfall. 1977 giljotinerades Hamida Djandoubi som siste man i Frankrike och 1981 avskaffades dödsstraffet på initiativ av president François Mitterrand. (wikipedia.org)
  7. God tro (latin bona fides, franska bonne foi, tyska guter Glauben) är en juridisk term som står för att en person som tar emot något från en annan person har föreställningen eller uppfattning att den senare verkligen är behörig som fångesman. Det innebar, i synnerhet förr i svensk rätt, att den senare personen hade befogenhet att låta mottagaren få den rätt som avses. (wikipedia.org)
  8. Enligt medeltida germansk uppfattning var kung och folk samverkande statsorgan, vardera med egna rättigheter och skyldigheter. Dessas ömsesidiga respekterande och iakttagande plägade utlovas genom eder, som kung och folk svor varandra vid regentskifte, och kungens ed ansågs då som ett villkor för folkets plikt att visa honom lydnad. (wikipedia.org)
  9. Haremslivet har skildrats i både orientalisk och västerländsk bildkonst. Inom den västerländska bildkonsten blev under romantiken skildringar av orienten populära, i och med européernas ökande intresse för platser och kulturer som upplevdes som främmande och exotiska, med bland annat haremslivet som motiv. De västerländska konstnärernas skildringar av haremslivet under romantiken utgick dock ofta från stereotypa föreställningar och var inte sällan även influerade av konstnärernas fantasi, föreställningar som kan göra sig gällande i västerländsk uppfattning om haremslivet än idag. (wikipedia.org)
  10. I fråga om människan används istället begreppet intersexualism när man talar om personer med oklar könstillhörighet, eftersom det finns en viss uppfattning i samhället om att ordet hermafrodit kan upplevas som kränkande eller nedvärderande. Intersexualism är ett brett begrepp som innefattar en mängd olika tillstånd, exempelvis könskromosomuppsättningen XXY, vilken är den vanligaste kromosomförändringen. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Uppfattning Synonymer Betyder Uttal