Tolkning synonym, annat ord för tolkning, vad betyder tolkning, förklaring, uttal och böjningar av tolkning.

Synonymer till tolkning

Vad betyder och hur uttalas tolkning

Tolkning uttalas tolk|ning och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av tolkning

Singular

tolkning
obestämd grundform
tolknings
obestämd genitiv
tolkningen
bestämd grundform
tolkningens
bestämd genitiv

Plural

tolkningar
obestämd grundform
tolkningars
obestämd genitiv
tolkningarna
bestämd grundform
tolkningarnas
bestämd genitiv

Tolkning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Tolkning översättning

Engelska

interpretation
preferential right of interpretation
interpretation

Hur används ordet tolkning

  1. En mer cynisk tolkning är att det är först när vi fått en ny grupp av troende att demonisera och peka finger åt – nämligen muslimer – som bilden av de frikyrkliga dårarna redigeras. (aftonbladet.se)
  2. Generalförsamlingens sessioner är löpande under året, med början varje år under andra halvan av september. Vid omröstningar har varje medlemsstat en röst, men i många frågor kan inte församlingen fatta några större avgörande beslut, bara ge rekommendationer och föra diskussioner i olika frågor som berör FN:s område. Den kan dock besluta om budget, enas om tolkning av och utveckla internationella lagar, och stadfästa program för ekonomisk, kulturell och social utveckling och för de mänskliga rättigheterna. Generalförsamlingen fungerar som ett viktigt debattforum för medlemsstaterna. (wikipedia.org)
  3. Dock är denna tolkning problematisk av många skäl. Analyser av mtDNA är mycket känsliga för fall av hybridisering, Kap Verdes evolutionära historia är dåligt känd. De genetiska släktförhållandena bland röd glada är allmänt mycket förvirrande, där geografisk närhet inte nödvändigtvis behöver vara en indikator för släktskap. Som helhet är de genetiska likheterna inom världspopulationen stora bland röd glada. Detta i sig indikerar att kapverdeglada kanske var en reliktart. (wikipedia.org)
  4. Gnosticism (från det gammalgrekiska ordet γνωστικός gnostikos, ungefär "att besitta kunskap") är ett samtida begrepp för en uppsättning religiösa idéer som frodades i det judisk-kristna kulturområdet runt år 0-200. Baserat på en viss tolkning av Torah och andra religiösa skrifter trodde dess anhängare att världen skapats av en emanation av Gud som fångat en ursprunglig gudsgnista i människans kropp, en gnista som kunde befrias genom gnosis (andlig insikt). (wikipedia.org)
  5. En geometrisk tolkning av gradienten är att ∇ f(x) är en normal till nivåkurvan f(x) = C. (wikipedia.org)
  6. Denna tolkning av gravitationen är mer korrekt än Newtons, men i svaga gravitationsfält, exempelvis för förhållanden på jorden, är skillnaden så liten att Newtons formel används för de flesta tillämpade beräkningar, i synnerhet i de fall då massorna rör sig långsamt och över små avstånd i svaga gravitationsfält. Den allmänna relativitetsteorin behövs dock till exempel för att beskriva universums utveckling i kosmologin och för att studera svarta hål, samt även i mer vardagsnära sammanhang som för satellitbaserade GPS-system. (wikipedia.org)
  7. Inom bland annat naturvetenskap betonas att vetenskap måste vara objektiv och ickepolitisk samt ge generaliserbara predikteringar och kartlägga strukturer, och större tilltro sätts till empiriska data än mänsklig tolkning. Däremot anser många inom tolkande samhällsvetenskap att sådan kunskap inte är uppnåelig och eftersträvansvärd, utan anammar istället vetenskapsfilosofier som konstruktivism och poststrukturalism. Kritisk realism försöker förena de två synsätten, och föreskriver försiktigare slutsatser vid studiet av samhällen än vid studiet av naturen. (wikipedia.org)
  8. Ockra har även använts i medicinska och kosmetiska syften över hela världen. En vanlig tolkning av ockrans betydelse och funktion är att den röda färgen symboliserar liv och död. Än i dag används pigmentet, främst i konstnärsfärger. (wikipedia.org)
  9. Februari kallades förr i Sverige för göjemånad, (se gammelnordiska kalendern) och i Danmark för blidemåned. "Göj" är troligen samma ord som det gamla isländska gói, som även kan skrivas gæ, vilken eventuellt betyder ”tunn snö” eller "spårsnö". Det är eventuellt släkt med det grekiska ordet chion som betyder "snö". Göjemånad kan med denna tolkning översättas med snömånad. (wikipedia.org)
  10. En vanligt förekommande tolkning av varianten brannber är att bären ifråga växer bra där det har brunnit. Denna tolkning kan dock vara en efterkonstruktion. Exempelvis förekommer orddelarna 'bra(a)m/brom' och liknande i bl a (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Tolkning Synonymer Betyder Uttal