Synpunkt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder synpunkt, varianter, uttal och böjningar av synpunkt

Synpunkt synonym, annat ord för synpunkt, vad betyder synpunkt, förklaring, uttal och böjningar av synpunkt.

Synonymer till synpunkt

Hur används ordet synpunkt

  1. "never show temper, to keep a stiff upper lip", det var idealet för en gentleman. En gentleman ansåg inte att andras avvikande meningar var tillräckligt betydelsefulla för att han skulle göra sig besväret att motbevisa dem. I Frankrike var däremot diskussionen samtalets hjärta och samtalskonsten sällskapslivets pulsåder. Var man inte oense, måste man i varje fall ge uttryck för en annan synpunkt för att få igång diskussionen. Slagfärdighet betraktades som visdom. Esprit gav tillträde till de förnämsta husen. I England gav det inte samma prestige. (wikipedia.org)
  2. Motsatsen till hedendom kan då också uttryckas som principiell eller egentlig monoteism (till skillnad från blott faktisk engudadyrkan och från en sådan mer eller mindre spekulativ monism i uppfattningen av det gudomliga, som framgått ur en sammanslagning av polyteismens gudar eller som tänker sig en abstrakt enhet bakom dessa). Ur saklig synpunkt kan hedendomen också användas i en mer inskränkt bemärkelse om de överallt förefintliga etniska kultbruken och religionsföreställningarna i motsats till historisk eller stiftad religion, som räknar sitt ursprung eller sin reformation från en eller flera personligheter och skrifter, såsom Lao Tses troslära, konfucianism, hinduism, jainism, buddhism, zoroastrism, orficism, pytagorism, judendom, kristendom, manikeism, islam. (wikipedia.org)
  3. Under medeltiden räknades varje avvikelse från katolska kyrkans lärosystem som kätteri. Efter att reformationen bildat nya kyrkor, är varje avvikelse från ett kyrkosamfunds huvudläror, sedd från detta kyrkosamfunds synpunkt, kätteri. Den äldre, ursprungligare benämningen för avvikelse från kyrkans lära är heresi. (wikipedia.org)
  4. I senare modeller placerades isrummet ovanpå där varorna förvarades. Smältvattnet rann då ned i kanaler mellan de dubbla väggarna. Från värmeteknisk synpunkt var en sådan anordning effektivare. (wikipedia.org)
  5. Plastkassar från butikskassor återanvänds ofta av konsumenterna som soppåsar till hushållssopor. Ur miljösynpunkt är det bättre att återanvända plastkassarna många gånger [källa behövs]. Ett miljövänligare alternativ är att använda tunnare plastpåsar, som säljs i rulle, till hushållssoporna. Även dessa har knytbara bärhandtag. (wikipedia.org)
  6. Ibland har emellertid den mellan staten och kyrkan ingångna överenskommelsen ansetts böra inskränkas till själva stiftsregleringsfrågan, utan att man därom velat sluta ett formligt fördrag. I dylika fall har man gått till väga så, att vederbörande stat genom en not begärt en cirkumskriptionsbulla. Sedan dennas innehåll genom underhandlingar fastställts och bullan av påvestolen utfärdats, har den av vederbörande statsmyndighet omedelbart publicerats som gällande lag. Även de på dylik väg tillkomna cirkumskriptionsbullorna bör från materiell synpunkt räknas bland konkordaten. (wikipedia.org)
  7. Då kriget från folkrättslig synpunkt är ett rättsmedel, har man att skilja de våldsamheter, som därvid begås, liksom de, vilka förekommer vid tvångs lagliga användning av statsmaktens organ, från våldsamheter som begås av enskilda och under namn av mord, dråp, misshandel, rån är straffbara. Detta rättsmedelsanvändning bör vara noga bestämd beträffande såväl de krigförande parterna, och det förfarande, som därvid bör iakttas. (wikipedia.org)
  8. Begreppet ålderssynthet är rent praktiskt, då man inte kan sätta någon gräns när ålderssyntheten börjar från biologisk synpunkt, eftersom linsförändringarna pågår hela livet. I praktiken börjar ålderssyntheten när besvären blir så stora att man behöver använda synhjälpmedel för att se på nära håll. Det översynta ögat är mer beroende av en extra närkorrektion än det närsynta, som ofta till att börja med klarar av att se på nära håll om man avlägsnar synhjälpmedlet för avståndsseende. (wikipedia.org)
  9. Med tenn/bly/kadmium kan man få ett eutektiskt LMP-lod med smältpunkt 145 °C med sammansättningen tenn 50 %, bly 32 %, kadmium 18 %), men då måste man ta i beaktande att kadmium är hälsofarligt och även annars betänkligt ur miljösynpunkt. Detta lod får absolut inte användas där det kan komma i kontakt med dricksvatten eller matvaror. (wikipedia.org)
  10. Konsulten får inte anlitas för fortlöpande uppdrag utan måste vara tillfälligt anlitad inför en stor förändring som har betydelse från ekonomisk synpunkt eller sysselsättningssynpunkt. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: