Plan Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder plan, varianter, uttal och böjningar av plan

Plan synonym, annat ord för plan, vad betyder plan, förklaring, uttal och böjningar av plan.

Synonymer till plan

Hittade 3 varianter av ordet plan:

Vad betyder och hur uttalas plan

Plan uttalas plan och är ett substantiv -et; pl. plan.

Plan betyder:

Ordformer av plan

Singular

plan
obestämd grundform
plans
obestämd genitiv
planet
bestämd grundform
planets
bestämd genitiv

Plural

plan
obestämd grundform
plans
obestämd genitiv
planen
bestämd grundform
planens
bestämd genitiv

Plan1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas plan

Plan uttalas plan och är ett substantiv -en -er.

Plan betyder:

Ordformer av plan

Singular

plan
obestämd grundform
plans
obestämd genitiv
planen
bestämd grundform
planens
bestämd genitiv

Plural

planer
obestämd grundform
planers
obestämd genitiv
planerna
bestämd grundform
planernas
bestämd genitiv

Plan2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas plan

Plan uttalas plan och är ett adjektiv -t -a.

Plan betyder:

Ordformer av plan

Böjning (i positiv) plan en ~ + subst. plant ett ~ + subst. plana den/det/de ~ + subst. Komparation planare en/ett/den/det/de ~ + subst. planast är ~ planaste den/det/de ~ + subst.

Plan3 är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Plan på Engelska

 • level - a level (plane) surface
 • plan - proposed plan, curriculum, plan for the future, have plans for (to do) sth., put one', s plans into effect, an extension plan
 • plan, map - building plan
 • ground, field - football ground (pitch, field), home ground
 • floor - bottom floor, ground level, she is superior at all levels, the kitchen is on the top floor
 • plane, aircraft - supersonic plane, reconnaissance plane

Hur används ordet plan

 1. I äldre stadsbebyggelse är gathus benämning på en bostadslänga utmed eller intill en gata, vanligen i ett eller 1½ plan. Innanför gathuset finns vanligen en gård, gårdshus och tidigare ibland stall, fähus och kanske en kåltäppa eller köksträdgård. Sådana gathus kan, men behöver inte vara, sammanbyggda med grannhusen. Gården kan också vara avskild från gatan med plank. (wikipedia.org)
 2. En ghasel är en arabisk, förislamisk diktform som har spridit sig till språken persiska, turkiska och urdu. Den består av 5-20 tvåradiga strofer, där versraderna i första strofen rimmar parvis. Därefter återkommer detta rim som avslutning av varje strof enligt schemat: AA, BA, CA, DA osv. Diktformens styrka ligger i att den kan tolkas symboliskt på flera plan samtidigt. (wikipedia.org)
 3. Gille var en medeltida sammanslutning av människor, ett brödraskap där medlemmarna lovade varandra ett visst skydd. I modern form kan de liknas vid föreningar som bildades på olika plan i samhället och för olika behov, men de var samtidigt religiösa föreningar samt sjuk- och begravningskassor. Gillena höll även fester, gillesdrickningar vilka under senmedeltiden, då ätten och släkten börjat tappa sitt starka grepp om människornas liv och statsmakten och kyrkan i viss mån börjat dra försorg om människor, kom att bli gillenas viktigaste funktion. Gillet var ett av medeltidens mest specifika fenomen som fanns i stad såväl som på landsbygd. (wikipedia.org)
 4. De enda farkoster som idag normalt använder glidflygsprincipen är rymdfärjorna, som glidflyger ner till landningsplatsen efter återinträdandet i atmosfären eller motordrivna flygplan som tvingas glidflyga efter kraftbortfall. Glidflygplan finns även nuförtiden. De kan startas med vinsch, bogseras med plan eller startas med hjälp av en bil. (wikipedia.org)
 5. Haas var väldigt stolt över sin upptäckt och var övertygad om att stärkelse var den enda sanna boven i dramat trots andra välutförda studier som visade på annat. Läkaren Willem-Karel Dicke observerade att barn som led av celiaki i Nederländerna blev betydligt friskare under andra världskriget där det förekom stor brist på vete, för att snabbt insjunkna i sjukdom på nytt när de allierades plan dumpade brödransoner till det nederländska folket. År 1950 skrev han en avhandling som gick ut på att gluten i vete var det som gjorde människor med celiaki sjuka, och inte stärkelse som tidigare format. (wikipedia.org)
 6. Grundhyvel eller grundkloss har sidoställda handtag och ett stål som ställs så att den kan hyvla ett spår mellan två, med en gradsåg upptagna, sågspår i en skiva vid sammanfogning, gradning. Alternativt så huggs träet mellan sågspåren bort med ett stämjärn. Grundhyveln kan också förses med olika stål med plan- eller vinklad- spets beroende på om man skall hyvla in i ett hörn eller liknande. (wikipedia.org)
 7. Under hösten utfördes astronomiska observationer från de båda ändpunkterna, alltså Kittisvaara vid byn Pello och Torneå stadskyrkas torn. Distansen mellan zenit och en viss utvald stjärna mättes på båda punkter och jämfördes sedan för att få fram hur stor gradskillnaden utefter meridianen var mellan ändpunkterna. Delta-stjärnan i Drakens stjärnbild valdes ut som objekt för observationerna. Tiden mellan observationerna på Kittisvaara och i Torneå hölls så kort som möjligt för att minimera aberration, det vill säga förflyttningen av stjärnan på grund av jordens förflyttning runt solen och rotation kring egen axel. Dessutom beräknades korrektion för att eliminera avvikelse som uppkom av att ändpunkterna inte låg precis på samma meridian och att triangelkedjan inte var helt plan utan svagt sfärisk. En kontrollmätning gjordes under våren. Denna gång med Drakens alfa-stjärna som objekt. (Stjärnor nära zenit valdes för att undvika refraktion.) (wikipedia.org)
 8. Perspektivliknande avbildningar kan även erhållas genom parallellprojektion. Detta kan utföras på olika sätt. Exempel på dessa falska perspektiv är militärperspektiv, isometrisk axometri, dimetrisk axometri och kavaljersperspektiv. Metoderna gör det möjligt att snabbt rita upp av till exempel huskonstruktioner med volymkänsla. I vissa av projektionerna kan man mäta i figuren (längs huvudaxlarna). En isometrisk avbildning har samma plan- som höjdskala. En dimetrisk avbildning har olika skalor i plan- och höjdled. En trimetrisk avbildning har olika skalor längs alla tre koordinataxlar. (wikipedia.org)
 9. En grundkarta är den karta som en detaljplan grundas på och måste i Sverige framställas vid fysisk planering grundad på Plan- och bygglagen. (wikipedia.org)
 10. Grundbotten bör vara plan så att det ej kan bildas fickor eller fördjupningar för vatten i till exempel berg eller lera, grundbotten bör vara väl dränerad. Beroende av förhållande på platsen kan det behövas sprängningarbeten av berg eller större stenar, även schaktas för dränering och installationer. Det är viktigt är att avleda grundvatten från grundbotten med en tillfredsställande dränering och marken bör ha en viss lutning från grunden för att avleda regn och smältvatten. Takavvattning som leder vattnet ned i dräneringen eller ett gott stycke från huset bidrar till minskade fuktproblem i grundläggningen. För att fuktskyddet skall fungera måste dräneringen vara tillfredsställande och underhållas enligt rekommendation, brunnar skall rensas varje år och dräneringen kan behövas läggas om vart 20 år. All grundläggning kan vara känslig för brister i dräneringen och eventuellt ytvatten, än värre vid översvämningar som når grunden, vatten sugs lätt upp och kan ställa till skador. Vid en ny grundläggning kan en fuktsäkerhetsprojektering vara viktig för att klarlägga vilken grundläggning och utförande, som är den mest lämpade för respektive byggprojekt. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: