Schema Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder schema, varianter, uttal och böjningar av schema

Schema synonym, annat ord för schema, vad betyder schema, förklaring, uttal och böjningar av schema.

Synonymer till schema

Vad betyder och hur uttalas schema

Schema uttalas schema och är ett substantiv -t -n.

Ordformer av schema

Singular

schema
obestämd grundform
schemas
obestämd genitiv
schemat
bestämd grundform
schemats
bestämd genitiv

Plural

scheman
obestämd grundform
schemans
obestämd genitiv
schemana
bestämd grundform
schemanas
bestämd genitiv

Schema är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Schema på Engelska

 • timetable, diagram, scheme, schedule - scheduling, timetable, wiring diagram, rolling timetable

Hur används ordet schema

 1. Den moderna institutionen går inte att flytta i tid utan att tappa tv-tittare. Den kan heller inte kryddas med mer prispengar (5, 1 miljoner) eller VC-poäng, så för att höja närvaron får resterande schema anpassas. (aftonbladet.se)
 2. Horoskop är grekiska för "bild av timmen" och är i grunden en ögonblicksbild av hur stjärnhimlen såg ut vid en viss tidpunkt och från en viss plats. Födelsehoroskopet räknas ut för en persons exakta födelsetid och födelseort. Genom att tolka i synnerhet planeternas positioner och vinklarna mellan dem, "aspekter", ska födelsehoroskopet fungera som en karta eller ett schema över en människas personlighet och öde. Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att horoskop skulle ge någon kunskap om människors liv. (wikipedia.org)
 3. Den ordinarie hovpredikanten är den ende som är anställd som präst i Kungl. Hovförsamlingen med den officiella titeln pastor i Kungl. Hovförsamlingen, motsvarande kyrkoherde, och är bisittare (assessor) i Hovkonsistoriet. Nuvarande pastor i hovförsamlingen är Michael Bjerkhagen. Övriga 22 hovpredikanter är extra ordinarie och utses av Konungen bland aktivt tjänstgörande präster från olika stift. De predikar vid högmässan enligt ett roterande schema fastställt av pastor i Hovförsamlingen. (wikipedia.org)
 4. Erwin Panofsky använde termen som benämning på det andra ledet i det schema med vilket han beskrev den konstvetenskapliga metodologi han utvecklade och praktiserade. Den första grundläggande stadiet består av iakttagandet av det faktiska bildinnehållet, frånsett all kulturell betydelse och förståelse. Objekten som avbildats identifieras, för att sedan ikonografiskt kunna granskas och tilldelas en kulturellt betingad betydelse (exempelvis ett objekts allegoriska eller symboliska mening). Verkets beståndsdelar analyseras var för sig för att sedan vägas mot varandra i analysmodellens sista skede, den ikonologiska tolkningen. (wikipedia.org)
 5. Shannon härledde formeln utifrån axiom som på ett naturligt sätt kan tolkas som information. När vi singlar slant så kan vi få två olika meddelanden vardera med sannolikheten 0.5 och som kan betecknas '0' respektive '1'. Åslund kallar detta ett schema med två lika sannolika händelser. När vi singlar slanten två gånger får vi dubbelt så långa meddelanden - '00', '01', '10' och '11' (ett schema med 4 lika sannolika händelser) - vardera med sannolikheten 0.25. (wikipedia.org)
 6. I ”stugan”, vardagsrummet, fanns under århundraden regelbundet eldstaden i det inre hörnet. Diagonalt mot härden placerades bordet med sina bänkar, medan sängen stod vid samma yttervägg som härden. Detta ”diagonala möbleringsschema” ersattes särskilt i östra Sverige (Småland – Uppland) av ett ”symmetriskt schema” med ett bord under gavelväggens fönster och en säng i vardera gavelhörnet. Alla möbler var uppradade längs väggarna. (wikipedia.org)
 7. Under de två senaste geologiska tidsperioderna (pleistocen och holocen) har en rad omfattande glaciärbildningar uppstått. De senaste 1,8 miljoner åren har det funnits sex större glaciationer som har täckt Skandinavien (och delar av Tyskland), Alperna och större delen av Nordamerika och Brittiska öarna (se nedanstående schema). Brittiska öarna har ett något annorlunda schema, men motsvarigheterna till Eem och Weichsel kallas för Ipswichian och Devensian. (wikipedia.org)
 8. Kolonn – ett rektangulärt schema av tal eller andra storheter, se matris (wikipedia.org)
 9. Inom matematiken är en matris ett rektangulärt schema av tal eller andra storheter. På en matris kan tre av de fyra grundläggande räknesätten utföras: addition, subtraktion och multiplikation, dock inte division. Därutöver finns vissa räkneoperationer som är specifika för matriser, till exempel transponering. Matriser kan användas för att hålla data som beror på två kategorier och för att hålla ordning på koefficienterna i linjära ekvationssystem och vid linjära transformationer. (wikipedia.org)
 10. De minnestekniker som ofta används innefattar associering av emotionellt starka minnesbilder för visualiserade platser, associationer mellan olika grupper av bilder eller stöd i form av grafiskt schema eller notation, samt associering av text med bilder. Asssocationer anses vara av avgörande betydelse för utövandet av minneskonsten. Det anses emellertid att minnessociationer är idiosynkratiska, d.v.s. det som fungerar för en person kommer inte automatiskt att fungera för alla. Av detta skäl är de associationsbilder som ges i olika minnestexter vanligtvis avsedda som exempel och är inte tillämpbara i alla situationer. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.