Poster synonym, annat ord för poster, vad betyder poster, förklaring, uttal och böjningar av poster.

Synonymer till poster

Vad betyder och hur uttalas poster

Poster uttalas poster [påo´ster] och är ett substantiv -n postrar.

Poster betyder:

Ordformer av poster

Singular

poster
obestämd grundform
posters
obestämd genitiv
postern
bestämd grundform
posterns
bestämd genitiv

Plural

postrar
obestämd grundform
postrars
obestämd genitiv
postrarna
bestämd grundform
postrarnas
bestämd genitiv

Poster är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet poster

  1. Goodwill-poster skrevs enligt svenska regler tidigare normalt av på mellan fem och tjugo år, men kunde enligt internationella regler inte skrivas ner om det så kallade Impairment Test visar att goodwillen inte har minskat. (wikipedia.org)
  2. Motståndarna stämplades som nattmössor, och själva tog sig krigsvännerna namnet hattar. Vid riksdagens sammanträde 1738 visade sig hattarna äga övervikten på Riddarhuset och i borgarståndet. Därmed hade de också majoriteten i Sekreta utskottet, som blev partiets främsta maktmedel. Arvid Horn tvingades avgå och rådets samtliga poster intogs av hattpartiets medlemmar. I denna, Sveriges första homogena partiregering, började hattarna förverkliga sitt program. (wikipedia.org)
  3. De flesta kardinaler är kardinalpräster. De prelater som utses till kardinalpräst är vanligtvis ärkebiskopar för betydelsefulla stift runtom i världen, vissa kan dock inneha poster vid den romerska kurian. (wikipedia.org)
  4. Under 2000-talet har krav på utökat självstyre motarbetats av den spanska regeringen. Under 2010-talet har regionen styrts av politiker med full separation från Spanien som mål, och stärkta av flera lokala folkomröstningar (alla olagligförklarade av Spanien) utropades 27 oktober 2017 den oavhängiga Katalanska republiken. Som en direkt följd fick den spanska regeringen mandat att avsätta regionens ledande politiker från sina poster, och direktstyre från Madrid infördes. Flera politiker kopplade till självständighetsförklaringen häktades, och ett nyval utlystes till Kataloniens parlament. Vid valet den 21 december 2017 skedde inga avgörande förändringar av styrkeförhållandena, samtidigt som den av Spanien avsatte regionpresidenten Carles Puigdemont befinner sig i politisk exil. (wikipedia.org)
  5. Katalog (bibliotekskatalog) - en datoriserad katalog med bibliografiska poster och ofta även exemplarposter över de medier som ingår bibliotekets samlingar (wikipedia.org)
  6. Eftersom kemikalier, och blandningar av kemikalier, går under många namn har flera försök gjorts för skapa enhetliga definitioner för att säkrare kunna identifiera dem. En sådan klassificering är CAS-nummer, vilket är poster i amerikanska kemistsamfundet, American Chemical Societys databas som utvecklats till internationell branschstandard. (wikipedia.org)
  7. Ett kreditkort är en variant av kontokort. Namnet kommer från det faktum att kortet är förenat med en kredit hos den kortutgivande banken, vilken kan betalas av antingen i sin helhet, eller i poster. Precis som med övriga kontokort betalar kortföretaget handlaren och fakturerar i sin tur kortinnehavaren. (wikipedia.org)
  8. Efter 1529, då lordkanslern och kardinalen Thomas Wolsey avsattes efter att ha fördröjt Henrik VIII:s skilsmässa, blev det allt vanligare med högadliga ämbetsinnehavare utan kyrklig bakgrund. Under 1500- och 1600-talen anförtroddes förvaltningen av rikssigillet och lordkanslerns övriga befogenheter ofta åt en annan ämbetsman, lord keeper (storsigillbevarare), eller åt en nämnd av flera personer. Till en början var det praxis att adliga personer utnämndes till lordkansler och icke-adliga till storsigillbevarare. Den siste som innehade titeln lord keeper var Robert Henley som 1760 upphöjdes till baron och året därpå till lordkansler. Därefter och fram till 2007 var det en undantagslös regel att lordkanslern förlänades pärsvärdighet i de fall han inte redan hade det. Vid katolikernas emancipation 1829 undantogs lordkanslersämbetet från de poster till vilka katolikerna hade tillträde till. Först 1974 tilläts katoliker att tillträda tjänsten som lordkansler. (wikipedia.org)
  9. I övrigt har regeringen laglig rätt att diktera hur myndigheterna ska utföra sina arbetsuppgifter, liksom att inrätta eller avskaffa myndigheter som inte finns reglerade i lag stiftad av riksdagen eller som har egna poster i statsbudgeten. I praktiken brukar dock regeringen ge myndigheterna under sig ett stort handlingsutrymme. Ibland tolkas detta som att regeringen inte skulle ha laglig rätt att detaljstyra myndigheternas verksamhet, men så är inte fallet enligt lagtexten. (wikipedia.org)
  10. I officiella och politiska sammanhang kan lämpliga personer nomineras som kandidater inför ett val till särskilda förtroendeuppdrag, som till exempel ett politiskt partis partiledare eller ett lands president. Nomineringar kan också tas fram av en valberedning till styrelseposter i en förenings/organisations eller ett aktiebolags styrelse vid en årsstämma. Nomineringar kan även ske i samband med officiella utnämningar av till exempel orter/städer för särskilda uppdrag, exempel på detta är utnämningar till Europeisk kulturhuvudstad eller lokaliseringar av Olympiska spel eller placeringar av exempelvis Europeiska unionens speciella verksamheter och organ. De nominerade får då anstränga sig för att till varje pris söka kvalificera sig som den lämpligaste kandidaten att tilldelas uppdraget. Ibland kan termen även folkligt användas vid till exempel påtryckningskampanjer eller viljeyttringar i massmedia gällande önskningar eller opinionsmätningar att vilja se vissa personer tilldelas utmärkelser eller poster, utan att detta har något som helst samband med dem som utser dessa. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Poster Synonymer Betyder Uttal