Process synonym, annat ord för process, vad betyder process, förklaring, uttal och böjningar av process.

Synonymer till process

Process översättning

Engelska

process
process of development, a lengthy process, a chemical process, social processes
lawsuit, legal action, case
carry on (pursue) an action

Hur används ordet process

  1. – Vi har en helt öppen process och ingenting att dölja, säger Espen Graff, presschef i Norges skidförbund till SportExpressen. (expressen.se)
  2. Ablation, en process där en yta avlägsnas eller försvinner. Inom fysiken och geologin är avdunstning och erosion exempel på passiv ablation, men även aktiv ablation förekommer, inte minst inom medicin, till exempel vid peeling av kroppsdelar både av kirurgiska och kosmetiska skäl. (wikipedia.org)
  3. Galalit är en förening mellan kasein och formaldehyd. Den utgörs av ett finpulveriserat, syrefritt ostämne och tillverkas av skummjölk, ältas varmt med 20–35 procent vatten, eventuellt med tillsats av färg- och fyllnadsämnen. Det pressas sedan till block, stänger eller ark och torkas tills det håller ca 30 procent vatten. Därefter ”härdas” produkten genom neddoppning i 4–5-procentig formalinlösning, en process som är mycket långvarig och kan ta upp till flera veckor. (wikipedia.org)
  4. Uppdelningen av galaxer i olika typer eller former kan vara något missvisande då det är fråga om dynamiska processer. Edwin Hubble gjorde på 1930-talet ett system för klassificering av galaxer (Hubbles serie), med elliptiska galaxer, linsformade galaxer, irreguljära galaxer och en uppdelning av spiralgalaxer i normala spiralgalaxer och stavspiralgalaxer. Vi vet i dag att det existerar mellanformer och former som faller utanför Hubbles system då (om)bildning av galaxer är en dynamisk fortgående process. (wikipedia.org)
  5. Elektroplätering eller galvanoplastik är en process som innebär att man med hjälp av elektrolys täcker ett metallföremål med ett tunt skikt exempelvis guld eller silver. Processen var eventuellt känd i Persien redan före vår tideräknings början, det så kallade Bagdadbatteriet. Funktionen hos detta är dock oklar och några elektropläterade föremål från tiden finns inte. (wikipedia.org)
  6. Garvning av djurhudar och skinn är en procedur varigenom hud omvandlas till läder och är en form av konservering som syftar till att göra lädret mjukt och hållbart. Även fiskskinn kan garvas. I inskränkt bemärkelse är garvning en fysikalisk-kemisk process mellan garvämne och hudsubstans. Beredningen utförs av garvare vid ett garveri. (wikipedia.org)
  7. Gasverk är en industriell anläggning som producerar stadsgas. Ursprungligen tillverkades gasen i kolgasverk genom torrdestillation av stenkol, vilket gav inkomstbringande biprodukter i form av koks, ammoniak och bensen. Eftersom det var en smutsig och miljöfarlig process övergick gasverken med tiden till spaltgasverk, där gasen istället produceras genom omvandling (spaltning) av lättbensin eller butan. Idag har man lagt ner även spaltgasverken och ersatt dessa med naturgas- eller biogasanläggningar. Naturgas transporteras antingen i långa pipelines från gasfyndigheterna eller i flytande form (LNG) med fartyg och/eller tankbil till särskilda blandningstationer, där gasen får rätt tryck och sammansättning, och sedan förs in i stadsgasnätet. Biogas produceras genom rötning av organiska restprodukter i särskilda produktionsanläggningar för biogas, och förs sedan via rörledning och blandningsstationer in i stadsgasnätet. (wikipedia.org)
  8. Det finns ingen inbyggd fysiologisk eller cellulär mekanism som kan avläsa behovet av nya gener, utan sådana uppstår som en spontan och slumpmässig process under evolutionen. Oftast uppstår nya gener som ett resultat av att en gammal gen dupliceras. Det kan ske som ett misstag under replikationen av cellens genetiska material, även biologiska virus kan vara ansvariga för att överföra gener från en organism till en annan. (wikipedia.org)
  9. Mutationer är förändringar i cellers genetiska material (oftast DNA, ibland RNA). Mutationer har flera olika orsaker, till exempel slumpmässiga kopieringsfel under celldelningen, strålning eller inverkan av vissa kemiska ämnen och virus. Mutationer ingår också som ett naturligt och nödvändigt led i vissa processer i celler. För flercelliga organismer kan det vara intressant att skilja mellan mutationer i de celler som ger upphov till nya individer (könsceller=gameter) och därmed sprids till efterkommande generationer, och mutationer i andra celler (somatiska celler) som bara berör den aktuella individen. De kan senare ge upphov till cancer. Somatiska mutationer är dock inte bara av ondo. Hos immunförsvaret genomgår B-celler somatisk mutation under en process som kallas för affinitetsmognad. Detta skapar en immunologisk anpassning och ökar dessa cellers förmåga att binda patogener. (wikipedia.org)
  10. Autosomer är icke könskromosomer, vilka bildas när moderns och faderns autosomala DNA blandas slumpmässigt genom en process som kallas överkorsning, det vill säga uppdelning i delsekvenser som kopplas ihop till en ny DNA-sekvens. Även slumpmässiga mutationer kan inträffa. Individer med liknande autosomalt DNA kan grupperas genetiskt kluster. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Process Synonymer Betyder Uttal