Ställföreträdare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ställföreträdare, varianter, uttal och böjningar av ställföreträdare

Ställföreträdare synonym, annat ord för ställföreträdare, vad betyder ställföreträdare, förklaring, uttal och böjningar av ställföreträdare.

Synonymer till ställföreträdare

Hur används ordet ställföreträdare

  1. Generallöjtnant (förkortning: genlt) är en militär generalsgrad. Ursprungligen var generallöjtnanten generalens adjutant eller ställföreträdare. Ordet löjtnant kommer från franskans lieu tenant, "ställföreträdare". Det är anledningen till att en generallöjtnant är en högre grad än generalmajor. Senare var generallöjtnanten ofta befälhavare för en division. (wikipedia.org)
  2. Grevar kunde också ha en person som sin vikarie eller ställföreträdare, på latin vicecomes ("vicegreve"). På svenska är översättningen av titeln vikomt. Detta gav upphov till en särskild titel på kontinenten översatt till en rad olika språk: engelska viscount, franska vicomte, polska wicherabia, italienska visconte, spanska vizconde, portugisiska visconde. I Benelux motsvaras titeln vikomt av borggreve (nederländska burggraaf, äldre flamländska burg- eller burch-graeve). (wikipedia.org)
  3. under torvan sattes därpå ett mála-spiót, så att torvan därigenom lyftes så högt, att en man kunde i stående ställning med sin hand nå spjutnageln. Enligt ett annat tillvägagångssätt uppskar man för ändamålet tre grästorvor och upplyfte dem med hjälp av spjutet till viss höjd. Den anklagade skulle i vart och ett av fallen gå under grästorvorna, utan att dessa föll ner. - Kittelfångsten eller kittelprovet, varvid ett föremål med blotta handen skulle upphämtas ur en kittel med kokande vatten, omtalas i Äldre Eddan, "Guðrúnarkviða" III, enligt vilken den danske konungen Atles gemål Gudrun skall ha underkastat sig detta prov. Man har emellertid på goda grunder ansett händelsen, som inte är omnämnd i Völsungasagan, ohistorisk och sången av yngre datum än övriga eddakväden. Även hos de hedniska sydgermanerna var prövningar sannolikt i bruk, fast detta kan inte bevisas. Med kristendomens införande fick gudsdomen i hög grad ökad användning, huvudsakligen genom prästernas inflytande. Proven utfördes i kyrkorna under prästernas ledning, och ordalföremålen invigdes högtidligen enligt särskilda liturgiformulär, av vilka åtskilliga ännu finns i behåll. I motsats till vad som hittills antagits, förefaller det klarlagt att samtliga prov kunde utföras genom ställföreträdare. (wikipedia.org)
  4. Idag är hummertina det enda tillåtna fiskeredskapet, i vilken man sedan ofta lägger en åtel/agn. Fiske med andra redskap, såsom ryssja, nät och kräftbur är förbjudet. Det är förbjudet att handplocka hummer, till exempel vid dykning. All hummer måste fångas med hummertina. Den som fiskar måste personligen både sätta ut och sedan vittja sina hummertinor. Att först sätta ut tinor och sedan låta en ställföreträdare vittja dem är alltså inte tillåtet. Efter fiske kan hummern förvaras levande i sump (en bur som ligger nedsänkt i vattnet inne vid bryggan) i väntan på försäljning/ätning. Däremot får sumpning inte användas perioden 10 maj - hummerpremiär. (wikipedia.org)
  5. Hövitsman betyder ursprungligen en ställföreträdare, oftast en kungens fogde. Sedan har begreppet diversifierats och använts som beteckning även på andra personer, i någon form av översyningsbefattning. Namnet kommer troligen från huvudman (jämför tyska Hauptmann). Gustav Vasa kallade sig hövitsman över riket i betydelsen riksföreståndare före sin kröning. Slottsfogdar och landshövdingar kallas i flera fall hövitsmän över sina områden. (wikipedia.org)
  6. Efter en förändring i Instruktionen för riksdagens Justitieombudsman 1941 inrättades en post som ställföreträdare. Denne skulle rycka in när den ordinarie JO hade semester eller var upptagen med ett tidskrävande fall. Före 1941 fanns endast en suppleant angiven för justitieombudsmannen. (wikipedia.org)
  7. Den som är ställföreträdare för den som saken angår eller som kan ha synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång är jävig. Ställföreträdare för ett bolag eller en förening är oftast den som har rätt att teckna firman, till exempel VD eller styrelseordföranden. Att enbart vara styrelseledamot eller ha en anställning skapar inte jäv enligt denna regel. (wikipedia.org)
  8. Kalif (arabiska: خليفة, khalīfah, ”ställföreträdare”) var den titel som den andlige och världslige ledaren för sunnitisk islam fick efter profeten Muhammeds död 632. Muhammed, med titeln rasúl Alláh, "Guds sändebud", hade redan under sin levnad tillsatt en ställföreträdare när han var borta från Medina. När profeten efter sin död efterträddes av sin svärfar och närmaste vän Abu Bakr antog denne titeln khalífa rasúl Alláh ("Guds sändebuds ställföreträdare"). Det rike som kalifen härskade över kallades kalifatet. (wikipedia.org)
  9. Kalifat (arabiska: خلافة, khilāfa) kallades de muslimska riken som styrdes av en kalif, det vill säga en ledare som gjorde anspråk på religiös såväl som politisk överhöghet som "ställföreträdare", den titel Abu Bakr tog när han efterträdde Muhammed som muslimernas andliga och världsliga ledare år 632. (wikipedia.org)
  10. Då transporter utfördes under medeltiden fanns inget behov av speciella transportdokument eftersom handelsmännen själva reste tillsammans med sitt gods. I takt med att handelsmän började förlita sig på dels transportörerna och dels på sina ställföreträdare på destinationsorten behövde handelsmännen någon form av kvitto eller bevis över att transportören tagit emot godset för transport. Dessa kvitton utvecklades i sinom tid till konossementet. Det engelska ordet för konossement, "Bill of Lading", betyder uttryckligen lastningskvitto (Bill = kvitto, sedel, Lading = ålderdomligt ord för att lasta). Det svenska ordet konossement har sitt ursprung i det franska ordet "connaissement", uttryckligen betydande kvitto. "Connaissement" här härlett ur det latinska ordet "cognoscere". (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.