Verklighet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder verklighet, varianter, uttal och böjningar av verklighet

Verklighet synonym, annat ord för verklighet, vad betyder verklighet, förklaring, uttal och böjningar av verklighet.

Synonymer till verklighet

Andra språk

Verklighet på Engelska

 • reality - escape from reality, divorced from reality, her dream came true, harsh reality, have you seen him in the flesh?

Hur används ordet verklighet

 1. Såret i Gustafs liv är den homosexualitet som bara han själv och hustrun känner till. I församlingen är hans begär givetvis tabu. Men i stället för att på vanligt vis låta en domedagspredikant skrika ut budskapet om att alla bögar ska brinna i helvetet, skildras glappet mellan ideal och verklighet så som livets stora lojalitetskonflikter ser ut, oavsett om man tror på Gud eller ej. Nämligen som en inre kamp. (aftonbladet.se)
 2. Ett överdrivet framhållande av det gudomliga och himmelska i Kristi person, så att hans "mänsklighet" uppfattades som endast ett sken utan verklighet (doketism), huvudsakligen bemött av aposteln Johannes i hans första brev och indirekt i inledningen till hans evangelium. (wikipedia.org)
 3. Som en reaktion på den franska revolutionen och den franska materialismen på 1700-talet, utformades i Tyskland på 1700-talet och under första tredjedelen av 1800-talet den idealistiska filosofin av filosofer som Kant, Fichte, Friedrich von Schelling och Hegel. Hegel förde den filosofiska idealismen till en extrem yttring: enligt honom är allt idéer eller idéer av en annan form av verklighet. (wikipedia.org)
 4. förstärkt verklighet. (wikipedia.org)
 5. En av filosofins huvudfrågor handlar om förhållandet mellan tänkande och verklighet. Där anser idealismens företrädare det primära vara medvetandet, anden, i motsats till realismens och materialismens riktningar. Idealismen anser världen vara ett verk av "medvetande", "en absolut idé", "en världs-ande". Reellt existerar enligt idealismen endast vårt medvetande, medan den materiella världen, verkligheten och naturen endast är en produkt av medvetande, förnimmelser, föreställningar, uppfattningar. (wikipedia.org)
 6. Barn använder ofta berättelser eller låtsaslekar för att utöva sin fantasi. När barn skapar fantasi, leker de på två nivåer: dels använder de rollspel för att agera ut vad de har skapat med sin fantasi, och dels leker de sin låtsaslek som om den vore en faktisk verklighet som redan existerar i den berättade myten. (wikipedia.org)
 7. Författaren Ernest Hemingways skrivsätt brukar kallas för isbergstekniken. Detta betyder att författaren begränsar sig till att spegla en yttre verklighet och överlåter åt läsaren att "läsa mellan raderna" och tolka det som sker. Texten är 1/10 som syns ovanför ytan medan det som står att läsa mellan raderna är den stora ismassan under ytan. (wikipedia.org)
 8. Läsningen av Hume rubbade inte Kants tro på Newtons världsbild i och för sig, men han vaknade ur sin "dogmatiska slummer" och började ställa sig allvarliga frågor om kunskapens natur. När vi undersöker vår värld, gör vi detta utifrån en rad grundantaganden om verkligheten, som ter sig nödvändiga men ändå icke bevisbara. Dessa grundantaganden betecknade han som syntetiska satser a priori och frågade sig hur de var möjliga. Hur kan vi till exempel säga att "alla händelser har en orsak" när det varken är analytiskt sant eller aposterioriskt, det vill säga empiriskt, verifierbart? I sitt verk Kritik av det rena förnuftet går Kant till botten med den erfarenhetsoberoende förnufts- eller förståndsförmågan. Hans uttalade mål är att fälla ett avgörande i den synbara konflikten mellan rationalister och empirister angående kunskapens ursprung, och resultatet blir en medelväg: det finns rena förnuftsidéer, men endast som regulativa principer i erfarenhetens tjänst. Han konstaterar att tid, rum, orsakssamband och andra för den empiriska världen obligatoriska element inte kan existera som oberoende verklighet, utan endast som former för möjlig erfarenhet. (wikipedia.org)
 9. Historiker har ibland gjort skillnad mellan principatet, perioden från Augustus till och med den romerska krisen under 200-talet, och dominatet, perioden från Diocletianus till slutet på det Västromerska riket. Enligt denna distinktion ska under principatet (latin: princeps, "den första", den enda titel som Augustus unnade sig) diktaturens verklighet ha hållits dold bakom en republikliknande kuliss, medan dominatet (dominus, "mästare") öppet exponerade sin makt med gyllene kronor och överlastade kejserliga ritualer. Idag anses denna åtskillnad vara överdriven: kejserligt majestät var knappast okänt i kejsartidens inledning. (wikipedia.org)
 10. Cary Nelson, Lawrence Grossberg och Paula Treichler beskriver i sin omfattande antologi Cultural Studies traditionen som en antidisciplin som värjer sig mot att etableras som vetenskaplig disciplin. Ett annat av traditionens kännetecken är att den är stadd i ständig förändring. I sin strävan att fånga upp varje nytt kulturfenomen utvecklas och förändras den i takt med att kulturen utvecklas och förändras. Forskare inom traditionen har därför även intresserat sig för internet, cyberrymd, virtuell verklighet och ny informationsteknik i allmänhet. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.