Epistemologi Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder epistemologi, varianter, uttal och böjningar av epistemologi

Epistemologi synonym, annat ord för epistemologi, vad betyder epistemologi, förklaring, uttal och böjningar av epistemologi.

Vad betyder och hur uttalas epistemologi

Epistemologi uttalas epistemo|logi [-gi´] och är ett substantiv -n.

Epistemologi betyder:

Ordformer av epistemologi

Singular

epistemologi
obestämd grundform
epistemologis
obestämd genitiv
epistemologin
bestämd grundform
epistemologins
bestämd genitiv

Epistemologi är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet epistemologi

  1. Inom den filosofiska disciplinen kunskapsteori (även kallad epistemologi) utgår man ofta från Platons definition av kunskap som "trosföreställningar som är både sanna och man har goda skäl att tro på", men det finns även andra teorier som den rationalistiska och empiristiska traditionen med Descartes och Locke som företrädare samt Kant som bidragit till en sammanjämkande syntes av dessa traditioner. (wikipedia.org)
  2. Epistemologi (kunskapsteori) (wikipedia.org)
  3. När det gäller begrepp som är gemensamma för de olika vetenskaperna gränsar vetenskapsteorin till mer generella filosofiska områden, framför allt epistemologi och metafysik. Vetenskapsteorin ställer till exempel epistemologiska frågor om den vetenskapliga kunskapens natur, som huruvida vetenskap är en rationell verksamhet, som ger oss tillförlitlig kunskap om världen och i vilken grad vetenskapen är påverkad av olika ideologier eller kulturer. Man ställer även mer metafysiska frågor, som exempelvis vad naturlagar är och huruvida världen är deterministisk. (wikipedia.org)
  4. I filosofins historia kan man se en grundläggande skillnad mellan ontologisk idealism och materialism. Idealister menar att verkligheten fundamentalt är i någon mening andlig (medveten, idémässig), medan materialister anser att den djupast sett är materiell (fysisk). Inom dessa huvudinriktningar finns flera olika varianter. Hos både idealister och materialister förekommer tanken att existens innebär bestämdhet. Frågan vad det betyder att något existerar (finns) är en annan än frågan hur man får kunskap om det som existerar (kunskapsteori, epistemologi). (wikipedia.org)
  5. Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap. Ordet epistemologi kommer av grekiskans episteme, "kunskap", "lärande" och logia, "lära", av logos, "ord". Med "kunskap" menas nästan alltid propositionell kunskap, det vill säga kunskap som kan uttryckas i formen "A vet att p" där A är en person och p en proposition. En färdighet, exempelvis att kunna simma, är också en form av kunskap. Att känna en person eller en plats är även det kunskap, men inom kunskapsteorin tenderar den propositionella kunskapen att dominera. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.