Kap Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kap, varianter, uttal och böjningar av kap

Kap synonym, annat ord för kap, vad betyder kap, förklaring, uttal och böjningar av kap.

Synonymer till kap

Andra språk

Kap på Engelska

 • haul, find - get a fine haul

Hur används ordet kap

 1. Den andra avdelningen innehåller bestämmelser om hur rättegången ska gå till i allmänhet. Dessa regler gäller därför i alla instanser, det vill säga i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Avdelningen är uppdelad i tre sektioner och 25 kapitel (10-34 kap.). Den första sektionen handlar om rättegången i tvistemål (10-18 kap.), den andra om rättegången i brottmål (19-31 kap.) och den tredje innehåller gemensamma bestämmelser för tvistemål och brottmål (32-34 kap.). (källa)
 2. Romarbrevet är det viktigaste av aposteln Paulus brev, men det är inte därför det placerats först i den nytestamentliga brevsamlingen. Paulus brev är ordnade så att brev till församlingar kommer först och brev till enskilda personer kommer därefter. Inom varje grupp är breven sedan placerade efter längd, det längsta först. Romarbrevet skrevs i Korinth ungefär år 57–58 e.Kr. och är enligt kap. 16:1–2 troligen avskickat med diakonissan Foibe. Efter välgångshälsning och inledning (kap. 1:1–15) innehåller brevet en undervisande eller dogmatisk huvuddel (kap. 1:16–kap. 11) och en förmanande eller parenetisk (kap. 12–15), varefter det avslutas med hälsningar till flera namngivna personer (kap. 16). (källa)
 3. I tryck- och yttrandefrihetsmål har konfiskation en särskild innebörd. Om en tryckt skrift innefattar tryckfrihetsbrott kan den konfiskeras. "Konfiskering av tryckt skrift innebär att alla för spridning avsedda exemplar av skriften skola förstöras samt att med formar, stenar, stereotyper, plåtar och andra dylika, uteslutande för tryckningen av skriften användbara materialier skall så förfaras att missbruk därmed ej kan ske", enligt 7 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen. Den som sprider en konfiskerad skrift kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år, enligt 6 kap. 3 § 2 st. tryckfrihetsförordningen. Om ingen ansvarig för brottet kan hittas, kan "åklagaren eller målsäganden i stället för att väcka åtal göra ansökan om skriftens konfiskering" (se 9 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen). Motsvarande bestämmelser för tekniska upptagningar - t.ex. DVD-skivor - finns i 3 kap. 13 §, 5 kap. 6 § och 7 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen. (källa)
 4. I ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar m.fl. särskilda former) gäller motsvarande regler, enligt 6 kap. 10 § lagen om ekonomiska föreningar. (källa)
 5. Kapverdepopulationen är utdöd sedan år 2000 och de kvarvarande gladorna på Kap Verde är alla hybrider med brun glada, och även detta är ett faktum som ställer frågor kring populationens taxonomiska status. (källa)
 6. I svenska brottsbalken 1 kap 2 § 1 stycket stadgas att "En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen. Denna paragraf spänner över hela brottsbalken och betyder att alla brottbestämmelser där ingenting annat stadgas kräver uppsåt för att brottet skall vara begånget. Ett exempel är brottet mord som stadgas i 3 kap 1 § brottsbalken "Den som berövar annan livet, dömes för mord till fängelse i tio år eller på livstid." I denna bestämmelse stadgas enbart de objektiva rekvisiten, det vill säga att någon måste döda en annan. Ingenting sägs om vilket subjektivt rekvisit som måste vara uppfyllt. Dock framgår det genom 1 kap 2 § brottsbalken att uppsåt krävs eftersom ingenting annat stadgas i mordbestämmelsen. I en del brottsbestämmelser stadgas ordet oaktsamhet. Detta är ett exempel på ett ord som föreskriver något annat och därmed signalerar att det räcker med det subjektiva rekvisitet oaktsamhet för att brottet skall vara begånget. (källa)
 7. Inom skatterättens inkomstskattesystemet skiljer man på de tre olika inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Reglerna som avgränsar inkomstslaget näringsverksamhet återfinns i 13 kap inkomstskattelagen (IL). (källa)
 8. I trafiksammanhang har däremot den mätbara graden av berusning stor betydelse, förutom beteendet. Exempelvis kan berusade personer avvisas från kollektivtrafik endast på grund av berusningen, oberoende av beteende (Ordningslagen 4 kap 8§). (källa)
 9. Den bibliska texten om urhistorien i Första Moseboken (1 Mos 1-11) kan struktureras i skapelse (kap 1-2), syndafall (kap 3-5), syndaflod (kap 6-10) och språkförbistring (kap 11). Texten påminner delvis om mytologiska berättelser från kringliggande kulturer men det som skiljer den är att den infogar berättelsen i en historisk ram. Bibeltexten svarar inte på frågan om språkets uppkomst, den konstaterar att "jorden hade samma språk och samma ord". Därefter berättas hur människorna flyttar österut, bosätter sig i dalen Shinar, slår tegel och bygger en stad "med ett torn som når ända upp till himlen." (1 Mos 11:1) Konsekvensen blir, berättar texten som förmodligen är från 900-talet f.Kr., att Gud ingriper och avbryter tornbygget, skingrar folket och skapar språkförbistringen på jorden. "Därför kallas platsen Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna över hela jorden". (källa)
 10. Med utbyte av brott avses det personen förtjänat på sin brottsliga verksamhet. Påträffas till exempel en stor summa pengar hemma hos en sjukpensionär, som varit bordellmamma och som därför misstänks för grovt koppleri, så kan pengarna tas i beslag i avvaktan på rättegången då sannolikt pengarna kommer att förklaras förverkade. Beslag får endast beslutas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som beslaget innebär. Denna så kallade proportionalitetsprincip har prövats av Hovrätten över Skåne och Blekinge i Mål Ö 107-05. Beslag kan läggas på skriftlig handling. Detta får inte ske om den innehåller något som personen inte får höras om som vittne enligt 36 kap 5 § rättegångsbalken. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.