Muntlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder muntlig, varianter, uttal och böjningar av muntlig

Muntlig synonym, annat ord för muntlig, vad betyder muntlig, förklaring, uttal och böjningar av muntlig.

Synonymer till muntlig

Vad betyder och hur uttalas muntlig

Muntlig uttalas munt|lig och är ett adjektiv -t -a.

Muntlig betyder:

Ordformer av muntlig

Böjning (i positiv) muntlig en ~ + subst. muntligt ett ~ + subst. muntliga den/det/de ~ + subst.

Muntlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Muntlig på Engelska

  • verbal, oral - oral report, oral examination

Hur används ordet muntlig

  1. I skolsammanhang har man gjort en nysatsning för att minska skolkandet. Tidigare kunde eleven ha ogiltig frånvaro upp till 20 procent och fick därefter en muntlig varning följt av en skriftlig med indraget studiebidrag som slutlig åtgärd. Nu har detta ändrats så att åtgärder vidtas när eleven skolkat några timmar och vid upprepade tillfällen. Istället för de olika varningarna så kontaktas CSN omedelbart av skolan. CSN skickar därefter ett brev till elevens föräldrar, som har sex dagar på sig att lämna synpunkter till skolan. Inkommer inga synpunkter till skolan så förlorar eleven CSN-bidraget. (källa)
  2. De tidigaste tecknen lästes på sten eller bark eller liknande material. De tidigaste tecknen på läskunnighet kommer från Assyrien och Babylonien. Med uppkomsten och utvecklingen, i första hand ledd av Kina och Egypten, av mer lätthanterliga skrivmaterial blev bild- och skriftkulturen allt mer avancerad. I högkulturerna kring främre Asien och Medelhavet tog rullen allt mer plats som medium, men eftersom interpunktion inte existerade var läsningen svår även för den som kunde läsa, och högläsning från texter man redan kände till var därmed legio i bland annat antikens Grekland, med fokus på recitation, föreläsningar och berättande. Codexen kom att skapas omkring år 200 i Romarriket, och papyrus och pergament dominerade. De inbundna böckerna tog plats under högmedeltiden, och pagineringen gjorde navigation i böckerna allt lättare. Även under den här tiden var läsningen dock till högsta grad muntlig. Augustinus skrev i sina Bekännelser från år 397 hur chockerande det var att se sin mentor Sankt Ambrosius sitta och läsa tyst. Under folkvandringstiden och 500-talet var det främst i religiösa centrum och vid hov som läsning förekom, och läsningen var en maktsymbol. Under den här tiden brukar man prata om det klerikala kretsloppet, där skrifter skrevs på latin av lärda inom kyrkan, och det folkliga kretsloppet, där traditionella texter framfördes muntligt. (källa)
  3. En viktig skillnad mot teknologie kandidatutbildningar är att högskoleingenjör är en yrkesutbildning, varför examenskraven i högre grad är reglerade i högskoleförordningen 2006:1053 . Denna kräver att utbildningen omfattar studier inom icke-tekniska yrkesrollsförberedande så kallade ingenjörsstödjande ämnen eller kursmoment. Detta skall innefatta muntlig och skriftlig kommunikation, arbetsmiljö, hållbar utveckling, ekonomi samt etiska, sociala och samhälleliga aspekter av tekniken. Ofta ingår tekniska breddningskurser inom fysik, datoranvändning, med mera. (källa)
  4. Kanon (av grekiska κανών / kanon och latinets canon, 'rättesnöre', 'regel'), det eller de för en religion grundläggande rättesnören, regler, normer och liknande vilka återfinns i helig skrift, muntlig tradition och annat. (källa)
  5. År 2003 instiftade Unesco en Konventionen för skydd av det immateriella kulturarvet (engelska: Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Konventionen trädde i kraft år 2006 då 30 länder hade ratificerat den. Tanken bakom konventionen är att bevara icke-materiella kulturella komponenter så som muntlig tradition (även språk och uttryck), performancekonst (traditionell musik, dans och teater), sociala seder (även ritualer och festseder), kunskap om naturen och universum (även seder som sammanhänger med detta) och traditionellt hantverk.. Norge och Island har ratificerat denna konvention, liksom de baltiska länderna. (källa)
  6. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition, och vilka som är sannolika. Källkritik har även visat sig vara användbar inom andra vetenskaper, av skolelever, journalister och författare, och av alla som försöker skapa sig en bild av verkligheten ur samhällets informationsflöde. (källa)
  7. Översättning är skriftlig överföring av innehållet i en viss text från ett språk till ett annat. Ofta ska även textens form överföras. Tolkning avser muntlig översättning, men ordet kan också avse en specifik översättares uttydning av textens innebörd och ibland även av upphovspersonens intention. (källa)
  8. Litteraturens historia är jämngammal med människans förmåga att kommunicera. Från de tidigaste muntliga berättelserna ledde skriftspråkets uppfinnande omkring 2100–2000 f.Kr. till övergången från muntlig tradition till nerskriven. Exempel på forntida kända bibliotek är Ashurbanipals bibliotek i Nineve och biblioteket i Alexandria. Det är mycket svårt att datera många av de äldsta verken. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.