Nitroglycerin synonym, annat ord för nitroglycerin, vad betyder nitroglycerin, förklaring, uttal och böjningar av nitroglycerin.

Vad betyder och hur uttalas nitroglycerin

Nitroglycerin uttalas nitro|glyc|er|in [-i´n] och är ett substantiv -et.

Nitroglycerin betyder:

Ordformer av nitroglycerin

Singular

nitroglycerin
obestämd grundform
nitroglycerins
obestämd genitiv
nitroglycerinet
bestämd grundform
nitroglycerinets
bestämd genitiv

Nitroglycerin är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet nitroglycerin

  1. Propantriol ingår i alla fetter i form av estrar med fettsyror (högre karboxylsyror med minst åtta kolatomer). I fetter (triglycerider eller triacylglyceroler) är alla tre OH-grupperna i propantriol förestrade. Föreningar med endast en karboxylsyra bunden till glycerol sägs analogt vara monoglycerider och föreningar med två diglycerider. Propantriols ester med salpetersyra kallas nitroglycerin. (wikipedia.org)
  2. Från och med 1860-talet ersattes krutet av nitroglycerin eller andra explosiva sprängämnen som dynamit, sebastin, ammoniakkrut, extradynamit, patentdynamit och expressdynamit. Sprängämnena inlades i hål, borrade i berget. I sprängämnet insattes en tändpatron, även kallad tändkapsel, från vilken utgick en stubintråd som nådde ett stycke utanför hålet. Under 1800-talets sista år användes även elektrisk antändning av tändpatroner. Ovanpå sprängämnet tillpackades sedan en förladdning av lera eller sand (stundom brukades även vatten), varefter stubinen antändes och skottet gick av. För att få god effekt av skottet fordrades, att borrhålet "påsattes", slogs till lagom djup och att laddningen var rätt avpassad. (wikipedia.org)
  3. År 1866, upptäckte Alfred Nobel att nitroglycerin kunde göras mycket stabilare om det absorberas i kiselgur. Detta möjliggör mycket säkrare transport och hantering än genuin nitroglycerin. Han patenterade denna blandning som dynamit år 1867. (wikipedia.org)
  4. Kemiska krut – röksvagt krut – är kemiska föreningar i vilka det oftast ingår nitrocellulosa. De indelas oftast i singelbaskrut (NC-krut) enbart baserat på nitrocellulosa, Dubbelbaskrut (NG-krut eller Ncgl-krut) innehållande som huvudingredienser 25-40% nitroglycerin och 50-60 % nitrocellulosa samt trippelbaskrut innehållande förutom nitrocellulosa och nitroglycerin även nitroguanidin. (wikipedia.org)
  5. EKG vid vila och/eller ansträngning (arbetsprov, cykling) kan göras för att påvisa typiska EKG-förändringar vid angina. Vid akut isättande kärlkramp som ej släpper inom några minuter efter intag av nitroglycerin (se nedan) analyseras troponin för uteslutande av hjärtinfarkt. (wikipedia.org)
  6. Alla metallnitrat är lösliga i vatten. Vissa nitrater är flyktiga, till exempel kopparnitrat (Cu(NO3)2) och kvicksilvernitrat (Hg(NO3)2). Vid upphettning sönderfaller metallnitrat vanligen till metalloxid och kvävedioxid, undantaget natrium- och kaliumnitrat som bildar motsvarande metallnitrit och syre. Ammoniumnitrat sönderdelas vid upphettning till lustgas och vattenånga. Ett viktigt exempel på ett organiskt nitrat är nitroglycerin, som används både inom medicinen och sprängmedelsindustrin. (wikipedia.org)
  7. Nitroglycerin (glyceryltrinitrat, propyl-1,2,3-trinitrat, C3H5(NO3)3 är en i rent tillstånd färglös, oljig och extremt explosiv kemikalie. Nitroglycerin är ytterst instabilt (både kraftfullt och lättexplosivt) och detonerar med en hastighet på cirka 8000 m/s, motsvarande c:a mach 23 vid normalt lufttryck 1013 hPa och temperatur +15 °C. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nitroglycerin Synonymer Betyder Uttal