Proportion Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder proportion, varianter, uttal och böjningar av proportion

Proportion synonym, annat ord för proportion, vad betyder proportion, förklaring, uttal och böjningar av proportion.

Synonymer till proportion

Andra språk

Proportion på Engelska

 • proportion - give sth. reasonable proportions, the cost was not in proportion to the benefit

Hur används ordet proportion

 1. På 1970-talet började man inse att den totala massan av synlig materia (gas, stoft och stjärnor) inte stod i proportion till hastigheten med vilken Vintergatan roterade, och detta ledde till teorin om mörk materia. (källa)
 2. Det finns i princip två typer av hastighetsmätare: mekaniska och elektroniska. Mekaniska hastighetsmätare har en permanentmagnet som roterar med en koppling till exempelvis växellådan eller en hjulaxel. Intill magneten finns en fjäderbelastad klocka eller platta av aluminium, upphängd så att den kan vrida sig och påverka en visare. När magneten roterar kommer virvelströmmar att induceras i aluminiumklockan, och denna kommer att vrida sig i proportion till rotationshastigheten hos magneten. Räkneverk för körsträcka drivs av en utväxling. (källa)
 3. Hyresgästföreningen skriver angående förhandlingsförordningen: "Det ska vara lika hyror för likvärdiga hyreslägenheter. Därför bestäms hyran utifrånågot som heter bruksvärdessystem. Bruksvärdessystemet innebär att hyran baseras på lägenhetens standard, kvalitet och service. Du ska helt enkelt betala rätt hyra för din lägenhet. Lika viktigt är att hyran inte skjuter i höjden. Ett av våra mål är att hyrorna ska stå i rimlig proportion till hushållens inkomster. Hyrorna ska inte heller öka mer än andra priser i samhället" (Hyresgästföreningen, 2017-10-16). (källa)
 4. Hästens ungar kallas föl. Till skillnad från många andra djur kan fölen både stå och springa nästan omedelbart efter födseln, även om det sker lite ostadigt. Detta är en anpassning för att öka fölets chanser till överlevnad mot predation. Detta härstammar från vildhästarna. Fölet kan galoppera redan efter cirka en timme. Fölet har ganska långa ben i proportion till sin kropp, och föds vanligtvis med ansatser till mjölktänder. De får sina första framtänder redan vid cirka 10 dagars ålder. (källa)
 5. Carambole spelas på ett bord utan hål. Bordet mäter oftast 10×5 fot. Större eller mindre bord finns, men ett korrekt carambolebord skall till sin proportion alltid vara två gånger så långt som brett. Borden är också ofta uppvärmda för att minska friktionen mellan boll och matta. (källa)
 6. Kommunstyrelsen i en svensk kommun är formellt den nämnd i kommunen som ansvarar för samordningen av arbetet i alla nämnder i kommunen. Det är kommunfullmäktige (kommunens högsta beslutande organ) som väljer ledamöter i kommunens nämnder (kommunens högsta verkställande organ) och kommunrevisionen (kommunens högsta granskande organ). Ledamöterna i alla verkställande nämnder inklusive kommunstyrelsen (som har samordningsansvar bland nämnderna) samt kommunrevisionen (som ska bestå av minst 5 förtroendevalda kommunrevisorer) väljs av kommunfullmäktige. Ledamöterna i alla nämnder samt kommunrevisorerna nomineras av samtliga partier i kommunfullmäktige och fördelas i proportion till valresultatet det senaste valet. Kommunrevisionen granskar årligen på kommunfullmäktiges uppdrag arbetet i kommunstyrelsen och övriga nämnder samt verksamheten i de kommunala bolagen. Därefter beviljar eller avstyrker kommunfullmäktige ansvarsfrihet för ledamöterna i kommunstyrelsen och övriga nämnder baserat på kommunrevisorernas granskningsrapport(er) och revisionsberättelse. (källa)
 7. Variabeln y förändras alltid i proportion till hur man förändrar x. Proportionalitetsfaktorn är k. I en graf bestämmer k linjens lutning. Parametern m anger värdet på y när x = 0. Genom att välja ett större eller mindre m-värde höjs eller sänks hela linjen i grafen utan att lutningen ändras. Om m = 0 går linjen genom origo (punkten 0, 0), och då sägs x och y vara direkt proportionella. (källa)
 8. Lufttrycket är inte konstant vid en viss höjd över jordytan, utan beror i hög grad på förekomsten av så kallade högtrycksområden respektive lågtrycksområden. Dessa bildas då luftmassan sätts i rotation under inverkan av energitillskott från solens energiinstrålning och jordens rotation och bildar så kallade "fria virvlar" med logaritmisk strömningsform där det statiska trycket enligt Bernoullis ekvation sjunker i proportion till avståndet från virvelns centrum genom att strömningshastigheten ökar samtidigt som det dynamiska trycket (hastighetsberoende trycket) stiger. (källa)
 9. En person som befinner sig i negativ affektbalans - till exempel en man som nyligen fått veta att hans älskade katt har blivit överkörd av en bil och dödad - kan ändå sägas vara lycklig om hans egen värdering av det egna livet är positiv. Om han anser att det egna livet är meningsfullt och innehåller saker han värdesätter, exempelvis nära relationer och arbetsglädje, så är han "lycklig" även om han befinner sig i negativ affektbalans. En renodlad kognitiv teori om lycka identifierar lycka endast med dessa tankar om det egna livets värdefullhet, meningsfullhet, etc. En hybridteori om lycka försöker dock inkludera både affekter och kognitioner. Vi kan tänka oss att mannen i exemplet ovan får veta att hans katt inte har blivit överkörd, utan har blivit upphittad och snart ska återlämnas till honom - det där som blivit överkört var bara en sork. Det vore underligt att mena att mannen var lika lycklig både när han trodde att katten vad död och sörjde den, som när han får veta att den lever. I vilken proportion lycka ska anses ha med positiv affektbalans respektive med positiv värdering av det egna livet att göra, är en öppen fråga. (källa)
 10. På ett nationellt plan skall dels maktfördelning verka för maktbalans, se vidare maktdelningsprincipen. Dels fungerar olika politiska partier som representanter för olika grupper i samhället, och genom allmänna val är det tänkt att de valda makthavarna skall balansera intressegrupper i proportion till det stöd de har, eller hur stor grupp de representerar. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.