Bestämd Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bestämd, varianter, uttal och böjningar av bestämd

Bestämd synonym, annat ord för bestämd, vad betyder bestämd, förklaring, uttal och böjningar av bestämd.

Synonymer till bestämd

Vad betyder och hur uttalas bestämd

Bestämd uttalas be|stämd och är ett adjektiv.

Bestämd betyder:

Ordformer av bestämd

Böjning (i positiv) bestämd en ~ + subst. bestämt ett ~ + subst. bestämda den/det/de ~ + subst. bestämde den ~ + mask. subst. Komparation bestämdare en/ett/den/det/de ~ + subst. bestämdast är ~ bestämdaste den/det/de ~ + subst.

Bestämd är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Bestämd på Engelska

 • fixed, settled, definite - a definite answer

Hur används ordet bestämd

 1. (I de två senare fallen använder vissa språkbrukare bestämd form även för huvudordet.) (wikipedia.org)
 2. detta kallas sublimation. Ett ämne i gasform upptar inte en bestämd volym, utan expanderar (utvidgar sig) tills det fyllt tillgängligt utrymme. (wikipedia.org)
 3. Med belägenhetsadress avses en adress som entydigt anger läget för en bestämd plats. (wikipedia.org)
 4. Brottsrubriceringen folkmord togs i bruk inför Nürnbergprocessen i följderna av det andra världskriget. Begreppet genocid introducerades och definierades av den polske juristen Raphaël Lemkin. Den definierades som "mord, utrotande, förslavande, deportation och andra omänskliga handlingar, begångna mot någon civilbefolkning före eller under kriget, eller förföljelser av politiska, rasistiska eller religiösa skäl". År 1948 upprättades genom FN:s försorg en konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (genocide). I artikel II definieras som folkmord vissa uppräknade gärningar under förutsättning att de förövats i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan. Gärningarna som räknas upp i konventionen är (wikipedia.org)
 5. Det franska idealet var av äldre datum än det engelska och fotad i högra sociala strata. Gentilhomme var en kultiverad, sansad, elegant person, en ädling både i yttre och inre bemärkelse, bestämd av romaranda och antika ideal, med ansvar för fosterlandet och för bevarandet av fosterlandskänslornas religiösa grund i den fäderneärvda religionen, med sinne för personliga förtjänster hos en friboren man. Han var på en gång kritisk-skeptisk och hängiven-offervillig, med avsky för vinningslystnad och för uppkomlingar, för personer utan livsstil. (wikipedia.org)
 6. Groningen sker under andning, som kräver tillgång till syre. Dessutom behövs vatten som får fröna att svälla. Groningen sker bäst vid en bestämd temperatur, som är olika för olika arter, och vid en viss avvikelse över eller under denna temperatur avstannar den helt. (wikipedia.org)
 7. I västerlandet är människor starkt präglade av de gudsbegrepp som förekommit och förekommer i kristna kyrkan. Vid sidan av detta har Gud även varit en term i filosofisk tradition. Gud - med stor begynnelsebokstav - används ibland av exempelvis filosofer som Platon om något slags enhetlig högsta makt som inte nämns med något specifikt gudanamn och inte förknippas med någon bestämd religion. "Gud" kan idag ofta avse någon opreciserad opersonlig kraft. (wikipedia.org)
 8. Ylletyg är vävt av ullgarn, tidigare ansågs att ylletyger skulle innehålla minst 40 % ull, men numera finns ingen kvantitetsmässigt bestämd definition[källa behövs]. (wikipedia.org)
 9. En anställning på heltid är den arbetstid som oftast betraktas som normal för en person som har ett arbete som man försörjer sig eller sin familj på. Omfattningen av en heltid kan endera vara bestämd i lag eller i avtal, beroende på land. Om man arbetar mindre än heltid för en arbetsgivare arbetar man deltid. Arbetar man tillfälligt mer än heltid för en arbetsgivare, arbetar man övertid. (wikipedia.org)
 10. Hindi utvecklades från sanskrit, via de medelindoariska prakritspråken och Apabhramsha under medeltiden. Det finns ingen konsensus om någon bestämd tidpunkt då de moderna nordindiska språken som hindi framträdde, men cirka år 1000 e.Kr. är vanligen accepterad. Över nästan tusen år av muslimskt inflytande, som då muslimska härskare styrde över stora delar av norra Indien under Mogulriket, upptog hindi många persiska och arabiska lånord. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.