Skick Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skick, varianter, uttal och böjningar av skick

Skick synonym, annat ord för skick, vad betyder skick, förklaring, uttal och böjningar av skick.

Synonymer till skick

Vad betyder och hur uttalas skick

Skick uttalas skick och är ett substantiv -et; pl. skick.

Skick betyder:

Ordformer av skick

Singular

skick
obestämd grundform
skicks
obestämd genitiv
skicket
bestämd grundform
skickets
bestämd genitiv

Plural

skick
obestämd grundform
skicks
obestämd genitiv
skicken
bestämd grundform
skickens
bestämd genitiv

Skick är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Skick på Engelska

 • state, condition - she took over the house as it was, the car was in a poor state of repair
 • manners, (behavior - US), behaviour table manners

Hur används ordet skick

 1. I Skírnismál tvingar Skirner Gerd att älska Frej genom en galder, och i slutet av Hávamál räknar Oden upp arton mäktiga galdrar som han känner till. I Grógaldr åkallar Svipdag sin mor Groa från de döda och ber henne sjunga några galdrar över honom som skydd inför en lång resa, och i Buslubœn (en del av Bósa saga) sjunger den gamla kvinnan Busla en galder (enligt författaren våldsamt okristlig och därför återgiven i förkortat skick) som får kung Ring av Östergötland att avstå från att avrätta hennes fosterson Bose och dennes kompanjon Herröd. (wikipedia.org)
 2. Gelatin saluförs i torkat skick. Det sväller sedan i varmt vatten, då det bildar en kolloidal lösning som stelnar när lösningen svalnar. (wikipedia.org)
 3. En glidkudde fästes på vajer i botten av skorstenen och dras upp genom skorstenspipan med hjälp av en vinsch. Medan glidkudden dras uppåt fylls murbruk på i skorstenspipan, bruket pressas då ut mot sidorna och tätar ojämnheter, sprickor och skador. Innan själva glidgjutningen påbörjas måste rökkanalen sotas ordentligt, sot förhindrar gjutmaterialet från att fästa. När kanalen är sotad ska den blötas ner, både för att bruket ska fästa bättre och för att det inte ska torka för snabbt och skapa sprickor i bruket. Efter detta ska ett lättflytande bruk blandas, då första lagret ska slammas. Detta då det fäster bättre än vanliga blandningen hos bruk och sedan fungerar som bindning eller lim till nästa skikt. Sedan ska normal blandning på bruket göras, antalet dragningar beror på rökkanalens skick. Mellan varje dragning ska bruket brinna. När sista dragningen är gjord har kanalen något mindre area men de släta ytorna gör ofta att lufthastigheten hos röken trots detta förbättras. (wikipedia.org)
 4. Lagrum för begravningsplatser finns i Begravningslagen i kapitel 2 samt i Kulturmiljölagen i kapitel 4 (paragraferna 11–15). Lagen talar även om begravningsplatser för icke-kristna. För varje allmän begravningsplats skall upprättas gravkarta, gravbok och gravregister skall föras. Begravningsplatsen skall hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum skall alltid iakttas. Graven får heller inte öppnas på ett sådant sätt att stoft eller aska skadas. (wikipedia.org)
 5. Enligt svensk lag (SFS 1990:1144) skall för varje gravplats finnas en levande så kallad gravrättsinnehavare, vilken ansvarar för att graven hålls i gott skick, antingen genom egen skötsel eller genom avtal med respektive huvudman för begravningsplatsen. Gravrättsinnehavaren utses bland de efterlevande och fastställs genom avtal, då ett gravbrev utfärdas som bevis. Avtalet omfattar oftast rätt att bestämma vilka gravsättningar som får göras i aktuell gravplats och med tillstånd ordna för dess utsmyckning och omvårdnad. Gravrätt kan överlåtas enligt vissa regler. Den kan även anses förbrukad om uppenbar vanvård av graven föreligger, exempelvis om fastställda avgifter for grundskötsel inte betalas, och återgår då till kyrkogårdsförvaltningen. Om ingen finns som är innehavare, är gravrätten tyst eller vilande. Rätten till gravplats varar i 25 år, men kan förlängas. (wikipedia.org)
 6. Gårdsförsäljning är i Sverige ett begrepp som omfattar den verksamhet där en producent av livsmedel, grödor eller produkter från animalieproduktion kan försälja dessa i förädlat skick direkt till konsument. Försäljningen sker i regel i en gårdsbutik. (wikipedia.org)
 7. Tillträdet till harem, där ett särskilt sådant finns, är förbjudet för de flesta andra män än husfadern. Inte ens husets manliga tjänare får, utan särskild tillåtelse, komma längre fram än till haremsdörren, bab el-harem, där de genom kvinnliga tjänare mottar husfruns order. Endast de allra närmaste manliga släktingarna, nämligen de, med vilka äktenskap är förbjudet (far, svärfar, bröder, farbröder och morbröder), gör härifrån ett undantag, men deras besök är genom skick och bruk vanligtvis inskränkt till högtidliga tillfällen, såsom bröllop, barns födelse och omskärelse samt bejramsfesterna. Även tiden för dessa besök är knappt tillmätt, och i regel är alltid kvinnliga tjänare eller andra "förkläden" närvarande. Det har även varit praxis att en manlig läkare endast i nödfall får tillträde till harem. (wikipedia.org)
 8. Om hjärtats muskelceller skulle skadas genom exempelvis en hjärtinfarkt kan de inte bytas ut mot andra celler och återställa hjärtmuskeln i sitt ursprungliga skick. Istället så bildas ett ärr på hjärtat och det kommer aldrig återfå samma kraft. (wikipedia.org)
 9. På kronans och andra offentliga inrättningar förrättades husesyn, dels av häradshövding, t.ex. på kyrkoherdeboställen, dels av kronofogde eller länsman, till exempel på allmänna kronohemman, samt av magistrat i stad och av kronofogden på landet på alla statsegendomar som löd under Domänstyrelsens förvaltning. Såväl häradshövdingen som kronofogden och länsmannen biträddes av två nämndemän eller högst halv nämnd. I bostadsrum och lägenheter som tillhörde kronans slott och hus och Överintendentsämbetets tillsyn anställes syn av rådhusrätten i staden och av häradsrätten på landet. Enligt ändamålet med synen undersökes i vilket skick husen befinner sig, men var jordbruk förenat med bostället sträckte sig synen även till ägorna. Allt det som förekom vid synen upptogs i ett protokoll, kallat husesynsinstrument. (wikipedia.org)
 10. Köttet innehåller trimetylaminoxid, vilket i matsmältningsprocessen bildar trimetylamin, ett gift som ger neurologiska symptom som påminner om extrem druckenhet. Synrubbningar, diarré och kramper som i värsta fall leder till döden kan förekomma. Upprepad kokning och torkning gör köttet ätligt. Traditionellt har det ätits av inuiter, samt i fermenterat skick som surhaj (hákarl) på Island, en motsvarighet till den svenska surströmmingen. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: