Verkan synonym, annat ord för verkan, vad betyder verkan, förklaring, uttal och böjningar av verkan.

Synonym till verkan

Verkan översättning

Engelska

effect
result, consequence, shock effect, the decision was revoked with immediate effect, the medicine has a calming effect

Hur används ordet verkan

  1. – Det är ett område som är väldigt havsörnstätt och här är risken stor. Det är ett känsligt område ur den aspekten, säger Karin Sigvardsson, miljöskyddsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland, och tillägger att det är en mycket skyddsvärd fågel och även om de har ökat är det så att känsligheten för påverkan finns kvar och är stor. (svt.se)
  2. Stora honor kan uppnå en vikt på över 3 kg. Abborrar i mindre insjöar kan utvecklas till en mindre form som kallas tusenbröder om rovfiskar saknas. I vissa sjöar planteras bara abborre av en viss storlek ut. En annan onaturlig påverkan som leder till stora abborrar är varmvattenutsläpp till exempel från kärnkraftverk, där den ökade vattentemperaturen gör att fisken växer fortare. (wikipedia.org)
  3. Abrasion inom geologi är ett annat ord för vågerosion, dvs nedbrytning av kuster och stränder genom inverkan av vågor, bränningar, tidvatten och kustströmmar. Det betyder att abrasion är ett samlingsnamn för vågornas erosiva verkan. Abrasion kan även syfta till en mekanisk nötning av en klippyta, som skapas av friktionen mellan klippan och små rörliga partiklar (sandkorn, lerpartiklar) som transporteras av vind, vågor, glaciärer, gravitation eller rinnande vatten. Abrasionens intensitet beror på hårdhet, koncentration, hastighet och massa på de rörliga partiklarna. (wikipedia.org)
  4. Adstringerande medel (av latinets adstringere, sammandraga) eller sammandragande medel kallas ämnen som verkar sammandragande på vävnader. Adstringerande medel verkar inte minst på slemhinnor och kan som effekt ha minskande på blodfyllnad, svullnad och avsöndring, varigenom vävnaden blir torrare på ytan. En sådan verkan utövas särskilt av den grupp av organiska syror som kallas garvsyror, dessutom av vissa metallsalter, såsom blyacetat, alun, järnsulfat, järnklorid, samt även av utspädda mineralsyror. Vissa salter, såsom silvernitrat (lapis) verkar i första hand etsande (dödande och förstörande) på vävnaden, därefter adstringerande på omgivningen. Den adstringerande verkan uppstår genom att de verksamma ämnena bildar kemiska föreningar med proteiner och bindvävselement i vävnaden, varigenom det på organens yta bildas ett tunt hölje, som skyddar och i någon mån även pressar samman underlaget. De adstringerande läkemedlen har utnyttjats vid slemhinnekatarrer och som blodstillande medel för att minska blödning. (wikipedia.org)
  5. Aducering av brons sker genom en snabb avkylning. Om brons, som är en legering av koppar och tenn, får avsvalna långsamt efter gjutningen, blir hårdheten jämförelsevis stor. Snabb avkylning däremot, till exempel genom kallt vatten, har en motsatt verkan, så att ytan blir mjuk och metallen seg. Avkylningens intensitet måste dock noga avpassas efter bronsföremålens dimensioner. (wikipedia.org)
  6. 1838 visade Moritz Hermann von Jacobi att man på elektrolytisk väg ur en kopparsaltlösning kunde erhåll kopior av medaljer och andra föremål. Denna konst, som senare utvecklades vidare, benämndes galvanoplastik. Kort efter Jacobis uppfinning använde Werner von Siemens 1841 den elektriska strömmens elektrofysiska verkan även för att kunna plätera oädla metaller med silver eller guld. (wikipedia.org)
  7. En gasbuss är en buss som kan drivas med naturgas eller biogas, dvs metan. Biogas är ett biobränsle, vilket gör att klimatpåverkan minimeras. I Sverige används de huvudsakligen som stadsbussar, som går på biogas framställd i städernas avloppsreningsverk, av rötat slaktavfall eller av rötad kompost. I gasbussarna används bensinmotorer som försetts med gastillsats. Detta ger även i jämförelse med dieselbussar fördelar som framförallt bättre avgasrening. De påverkas heller inte lika mycket av olika avgasnormer. Komforten är sämre på grund av ibland ryckig gång då motorerna är känsliga för variationer i gaskvaliteten. Bussarna är även dyrare i inköp och service, men då den i Sverige vanligtvis lokalproducerade gasen inte påverkas lika mycket av globala konflikter så blir det ändå billigare i längden då det blir billigare att tanka. Tankarna sitter i regel på taket, vanligtvis framtill eller något mot mitten, mer sällan baktill och täcks av en kåpa. Kåpan kan vara mer eller mindre synlig utifrån, då vissa bussar istället för att ha en hög gaskåpa (och därtill högre totalhöjd) istället kan ha ett lägre tak invändigt som inrymmer gastankarna och en mindre kåpa på taket som inte påverkar totalhöjden så mycket. (wikipedia.org)
  8. Det äldsta belägget för ordet "gaskammare" i svenska språket är från 1891. Gaskammare användes från början för att vid mikroskopi studera gasers verkan på strukturer och organismer. En samtida synonym till engelskans gas chamber var gas oven (gasugn), men denna synonym försvann gradvis, antagligen för att man ansåg att det berövade offren för förintelsen deras värdighet. Ordet fick senare en annan betydelse. (wikipedia.org)
  9. Sverige lade under kalla kriget upp stora förråd av gasmasker, från slutet av 1960-talet skyddsmasker och skyddskläder för civilbefolkningen. Riksdagen beslutade 1982 att hela befolkningen i händelse av krig, skulle kunna erbjudas skydd mot ABC-verkan. Dessa "folkskyddsmasker" (Folkskyddsmask typ 33B, som 1972 hade ersatt Folkgasmask 32) tillverkades av Forsheda AB i över sju miljoner exemplar tillsammans med skyddsjackor och skyddsväskor. Den del av befolkningen som inte fick skydd härigenom ansågs erhålla det genom försvarsmaktens försorg. För barn fanns det speciella kläder och även skydd som var anpassade för barnvagnar. 1994 när det kalla kriget var slut upphörde nytillverkningen av andningsskydd. (wikipedia.org)
  10. Gasol är färglös och tyngre än luft. Den har narkotisk verkan och klassificeras därför som nervgift. Gasen orsakar syrebrist i hjärnan som ofta leder till medvetslöshet och i svåra fall till döden. Inandningen kan också leda till hjärtrytmrubbningar eller skador i hjärnan eller i nervsystemet. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Verkan Synonymer Betyder Uttal