Betydelsefull Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder betydelsefull, varianter, uttal och böjningar av betydelsefull

Betydelsefull synonym, annat ord för betydelsefull, vad betyder betydelsefull, förklaring, uttal och böjningar av betydelsefull.

Synonymer till betydelsefull

Andra språk

Betydelsefull på Engelska

 • significant, meaningfull

Hur används ordet betydelsefull

 1. De flesta gatubarn lever på gatan för att deras föräldrar har avlidit, för att de blir misshandlade hemma eller för att deras familjer är mycket fattiga. Krig och naturkatastrofer är de kanske viktigaste skälen till hemlöshet även för barn. Romersk-katolska kyrkans förbud mot abort och preventivmedel är en annan betydelsefull orsak till att många familjer inte klarar av att försörja sina barn. Barn till HIV-smittade tvingas också ofta till ett liv som gatubarn. (wikipedia.org)
 2. Gravitation är en av de mindre utforskade krafterna. En starkt bidragande orsak till det är att gravitationen är så oerhört svag att det är svårt att utföra experiment i laboratorier, att den är så betydelsefull beror på att den är den enda kraft som är enbart attraherande (till skillnad från exempelvis den elektriska kraften) och därmed främst har betydelse på stora avstånd. (wikipedia.org)
 3. Gårdfarihandel, försäljning, ursprungligen av egna hemslöjdsalster, under färder i främmande bygder. Denna form av handel, som förekom i Sverige redan under medeltiden, började som en binäring till jordbruket men blev i vissa fall med tiden en betydelsefull näringsgren. Mest känd är den handel som utgick från Sjuhäradsbygden i Västergötland, men även från övre Dalarna spreds hemslöjdsalster över stora områden. (wikipedia.org)
 4. Handelsvägen från varjagerna till grekerna möjliggjorde redan under 800-talet att varor kunde fraktas mellan Nordeuropa och Bysans utan att segla genom Medelhavet. Hansan kom senare att bli betydelsefull för utbyte av varor över Östersjön, och Europas uppsving efter digerdöden var inledningen till en enastående framväxt av välstånd och handel. (wikipedia.org)
 5. Hardcorescenen, som växte fram i framför allt USA men även i andra länder, utvecklade punken under 1980-talet till att bli hårdare rent musikaliskt, och kallas ofta Old school hardcore. Utvecklingen i England med framförallt pionjärbandet Discharge har betytt mycket för punkens utveckling i många länder och även för vad hardcorescenen är idag i många delar av världen. Den brittiska punkscenens utveckling av den hårdare punken är starkt förknippat med oi-punken som också varit betydelsefull för hardcorens utveckling i USA, dock inte i samma omfattning. (wikipedia.org)
 6. Den kraft som är mest betydelsefull för de stora ytliga havsströmmarna är vinden. Vinden påverkar havsytan genom direkt friktion i vindriktningen, men corioliseffekten gör att den här vattenrörelsen inte fortplantas i samma riktning ned i djupare vattenskikt. Vattenrörelsen avlänkas vinkelrätt mot vindriktningen, till höger på Norra halvklotet och till vänster på Södra halvklotet. Rörelsen sker i ett 10-200 m djupt lager, ekmanskiktet, och kallas ekmantransport. (wikipedia.org)
 7. Herdediktningen var betydelsefull för utvecklingen av kärleksromanen. Ofta anförs Arkadien som plats för diktningen, med anspelning på Et in Arcadia ego. Musikaliskt motsvaras genren av pastoraler (Pastoralsviten). (wikipedia.org)
 8. En av de äldsta formerna av jakt bestod i att människor spårade och sprang i kapp vilt för att kunna döda dem. Denna form av jakt kan ha varit betydelsefull för människans utveckling. Denna form av hetsjakt torde numera utövas av Sanfolket i Afrika och av Tarahumarafolket i Mexiko. (wikipedia.org)
 9. Honungsskivlingen sprider sig genom sporer och genom svarta, snörliknande mycelsträngar (så kallade rhizomorfer). Spridningen sker huvudsakligen genom rhizomorfer. Dessa breder ut sig under markytan och kan infektera nya träd och buskar genom kontakt med deras rötter. Träd som försvagats genom skador, torka eller sjukdom är särskilt mottagliga för sådana angrepp. Spridningen genom sporer är betydelsefull främst därför att svampen därigenom kan sprida sig till avlägsna, tidigare helt oinfekterade områden dit rhizomorferna, vars tillväxttakt är cirka en meter per år, inte kan nå. (wikipedia.org)
 10. De första kända jazzinspelningarna gjordes år 1917 av Original Dixieland Jassband. I början av 1920-talet gjordes inspelningar av till exempel King Oliver's Orchestra och New Orleans Rhythm Kings. En betydelsefull jazzkompositör och bandledare var Ferdinand "Jelly Roll" Morton, med sina Red Hot Peppers. Han var ursprungligen en ragtimepianist med säregen spelstil som utvecklade en allt friare synkopering. 1938 gjorde Morton en serie inspelningar för Library of Congress, där han presenterade jazzens utveckling både med sitt pianospel och sitt berättande. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.