Villkor Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder villkor, varianter, uttal och böjningar av villkor

Villkor synonym, annat ord för villkor, vad betyder villkor, förklaring, uttal och böjningar av villkor.

Synonymer till villkor

Vad betyder och hur uttalas villkor

Villkor uttalas vill|kor [-kår] och är ett substantiv -et; pl. villkor.

Villkor betyder:

Ordformer av villkor

Singular

villkor
obestämd grundform
villkors
obestämd genitiv
villkoret
bestämd grundform
villkorets
bestämd genitiv

Plural

villkor
obestämd grundform
villkors
obestämd genitiv
villkoren
bestämd grundform
villkorens
bestämd genitiv

Villkor är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Villkor på Engelska

  • condition - also terms, conditions of purchase, living conditions, improve conditions for children, compete under the same conditions (on the same footing)

Hur används ordet villkor

  1. Förr utfärdades s.k. pardonsplakat av konungen - 46 gånger mellan 1631 och 1834 (varav tre gånger efter 1809). Dessa innebar amnesti eller abolition, eller båda i förening. I 26 § i 1809 års regeringsform angavs att "Konungen äger att i brottmål göra nåd, mildra livsstraff samt återgiva ära och till kronan förverkat gods". En liknande bestämmelse om att "Kongl. Maj:t allena tillkommer att göra Nåd, återgiva Ära, Lif och Gods i alla brott som ej uppenbarligen strida mot Guds klara ord" fanns i 9 § i 1772 års regeringsform. Karl XIII meddelade exempelvis ett plakat om alla som rymt från krigsmakten eller som olovligen begivit sig ur riket förskonades från straff under vissa villkor. Ordet amnesti användes först av Karl XIV Johan i det sista plakatet den 20 oktober 1834. Regeringen Hammarskjöld ansåg inte att Kungl. Maj:t hade rätt att "annorledes än genom nåd" efterskänka straff eller upphäva verkningarna av en straffdom, efter att socialdemokratiska partistyrelsen m.fl. sökt amnesti. Det var således oklart hur "göra nåd" i 1809 års regeringsform skulle tolkas. (källa)
  2. så kallades Caius Octavius son efter adoptionen genom Cæsar för Caius Julius Cæsar Octavianus. Den romerska rätten skilde mellan adoption i inskränkt mening eller upptagande i barns ställe av en person, som förut stod under annans fadersvälde (en filiusfamilias) oavsett åldern, och arrogation eller sådant upptagande av en person, som redan blivit rättsligt sin egen (sui juris), oavsett om han var myndig eller omyndig — i sistnämnda fall krävdes dock för arrogationen särskilda villkor och förutsättningar. (källa)
  3. Generalisering är inom vetenskap utökandet av en teori eller modell till att gälla under bredare villkor. En överförd betydelse i allmänt språk betecknar ett övergripande antagande, som kan ge missvisande information om enskilda fall. (källa)
  4. Vid generalmönstringen inventerades hela regementet. När en ny soldat hade rekryterats och blivit godkänd av kompanichefen blev han rekryt för att sedan bli soldat först vid nästa generalmönstring om han approberades, d.v.s. antogs. Avsked kunde också bara beviljas vid generalmönstringen och skedde på knektens egen begäran eller på order från armén. Anledning till avsked kunde vara hög ålder, krigsskada eller sjukdom. Avskedade soldater kunde bli gratialister, d.v.s. erhålla pension om vissa villkor uppfylldes. Understödet utbetalades av Vadstena krigsmanshuskassa. (källa)
  5. Om en 3-fas asynkronmotor (induktionsmotor) drivs med högre varvtal än det synkrona, fungerar motorn som en generator och matar ut energi i det växelströmsnät den är kopplad till. Ett villkor är att nätet är starkare än generatorn, så att nätet kan bromsa generatorn, annars kommer generatorn att höja nätets frekvens. (källa)
  6. En könsneutral äktenskapslagstiftning innebär att personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma juridiska villkor som heterosexuella par. Könsneutrala äktenskapslagar finns endast i ett fåtal länder. Det är en möjlighet som tillkommit under senare år, tidigare var samtliga äktenskap i världen förbehållna par av olika kön. (källa)
  7. Det normala är att personen betalar skatt i Sverige för allt arbete som inte utförts i Danmark. Om personen har en dansk arbetsgivare och arbetar minst 50 % av varje tremånadersperiod i Danmark, ska han betala skatt på lönen i Danmark på alla inkomster, alltså även på den del som inte intjänats i Danmark. Ett villkor är att arbetet utanför Danmark sker i hemmet eller vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige eller ett tredje land. (källa)
  8. Ett gångfartsområde, tidigare gårdsgata, är ett område (ofta gata eller torg) där all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon, dvs. även cyklar, får inte köras fortare än gångfart, föraren har väjningsplikt mot gående och fordon får bara parkeras på särskilt anordnade parkeringsplatser. Till skillnad från en gågata är det dock inte förbjudet med motordriven genomfartstrafik. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.