Utur Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utur, varianter, uttal och böjningar av utur

Utur synonym, annat ord för utur, vad betyder utur, förklaring, uttal och böjningar av utur.

Vad betyder och hur uttalas utur

Utur uttalas ut|ur [u´t- el. -u´r] preposition.

Utur betyder:

Ordformer av utur

Ordform(er) utur preposition

Hur används ordet utur

  1. Strödde samlingar utur naturkunnigheten, till den heliga skrifts upplysning (Uppsala, 1785-1794). (källa)
  2. "§ 9. Anmälde Kongl. Öfwerhåfpred Doctor Lutkeman, att så snart Hans Kongl Majt hade blifwit underrättad, ej allenast att HofMusicanten von Endens hustru hade changerat religion, och öfwergått från Wår till den Catholska Kyrkjan, utan och att hon oacktadt alla föreställningar som henne gjorde blifwit, icke mera welat ändra sin tanke, utan wore sinnad i den religion, hon nu antagit, att framhärda, hade hans Kongl. Majt. straxt afgifwit ordres, att von Enden med dess hustru skulle utur riket sig förfoga, som och wärckeligen skjedt, hwilket Hr. Öfwerhåfpred Dr Lutkeman, som hade Hans Kongl. Majts Nådigste befallning att communicera detta med dess Håfconsistorium, fant så mycket hugneligare för Consistorium att förnimma, och så mycket nödigare, att i protocollet låta inflyta, som hwar och en allenast utaf detta prof kan dömma om sin Konungs rena nit och stora ifwer för Wår Religions och Läras oförfallskade handhafwande och wårdande, och hwad säkert hägn, som Ricksens Prästerskap utaf sin Nådiga och milda Öfwerhet sig uti alla mål, som röra religion, kunna hafwa att förwiinta". (källa)
  3. Så resolverade jag att draga mig till Fraustadt tillbaka i den tanken att locka till mig fienden efter mig utur sin fördel, inbillandes honom att jag ville alldeles draga mig av. (källa)
  4. Den 13 november 1804 hade elefanten visats så mycket att den fick en veckas paus. Bland berömda besökare finns bl.a. Årstafrun, Märta Helena Reenstierna, vars dagbok är bevarad. Den 25 februari 1805 reste hon med sin son Hans Abraham in till stan med hästdragen släde för att bese elefanten, "som var ett förunderligt kreatur. Han var docka blott en unge, ehuru mot andra Djur vi sett, ganska stor. Dess tänder voro cirka 3 qvarter långa (ca 45 cm), 1 ½ tum i diamethre (ca 4cm). Han gjorde flera konster, hvartill han kommenderades på franska. Jag klappade honom på snabeln, låret och svansen. Han uplyfte Hans Abraham och åt utur våra händer. Dess ögon voro små men eldiga. Dess fötter hiskeligt stora.". (källa)
  5. Sartorius var elev till Michael Heinrich Rentz och var efter sin lärotid först verksam i Nürnberg men reste runt i till olika Europeiska städer där han utförde uppdrag. Han vistades i Antverpen 1680 där han bland annat tecknade av arbetet på det nya torn som byggdes till S:t Paulskyrkan. Genom sin bekantskap med Nicolaes Millich kom han i kontakt med svenska uppdragsgivare och reste till Stockholm 1681. Året efter skrev han ett kontrakt med boktryckaren Henrik Keyser där han efter Matthäus Merian skulle gravera bilderna för en ny praktfull bibelutgåva. Arbetet försenades av och Keyser och endast 14 plåtar stacks under åren 1682-1684 (i sin helhet utgavs kopparsticken först 1753-1760 av Lars Horn i Västerås under titeln Genesis eller Bibliska historier utur skapelseboken). Utöver dessa bibelbilder utförde Sartorius även illustrationer till Christophorus Berzelius Die Herrlichkeit des Christenthumes och försättsblad till Manuale Sueticum samt Andreas Jonae Luderhoffs Ett wälsignadt rijke och ett flertal fristående illustrationsteckningar. Sämjan mellan Keyser och Sartorius var inte den bästa och 1684 klagade Sartorius över den dåliga kost och kammare han försågs med samt att tryckaren för en ringa penning påbördade honom annat arbete vid sidan av bibelillustrationerna. Tvisten drogs inför regeringen och avgjordes till Sartorius förmån. Under processen framkom att Erik Dahlbergh anmodat Sartorius att medverka i Suecian vilket den bristande fritiden förhindrat. Han lämnade troligen Stockholm 1685 och var verksam i Nürnberg fram till 1690 innan han flyttade till Prag. Sartorius finns representerad vid Nationalmuseum, Stockholm och Plantin Moretusmuseet i Antwerpen. (källa)
  6. Under sin tjänstemannatid i Stockholm deltog Modée i ett par riksdagar åren 1719 och 1720, där han slöt sig senare till det framväxande hattpartiet och hade vissa förbindelser. Hans främsta insats som jurist är initiativet till och arbetet på lagsamlingen Utdrag utur alle ifrån 7 dec. 1718 utkomne publique handlingar, placater, förordningar, resolutioner och publicationer, vars första volym utkom 1742. Dessa "utdrag" var ett värdefullt komplement till den allmänna lag, som 1734 blivit resultatet av ett femtioårigt arbete av lagkommissionen. (källa)
  7. Kommer jag frälst utur striden. (källa)
  8. Tillack, född 17??, död 18?? (levde 1812). Var 1812 före detta underskeppare vid Örlogsflottan. Tilldelades silvermedalj av 8:e storleken av Konungen den 12 mars 1812, för det han "utur svår lifsfara räddat tvänne Gardister". (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.